Bazartəsi 24 Kasım 2014
Sayta giriş
:  
:  


[ üye ol ]
Keçit unutulmuş?
Yardım

ايراندان يارديم اؤچؤن حسابيميز:

2014 yılın Ardağları(Sponsorlar)

2013 yılın Ardağları(Sponsorlar)

KƏSLİ TOPLUSU-MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

KƏSLİ TOPLUSU-MƏQALƏ MƏCMUƏSİ

               SƏS ÜZRƏ

0001-(01-səs)(O-Oq-Oqur)səs dəğişməsi(11d)

0001-(02-səs) (SIZ-SUZ) səs

0001-(03-səs)Uyqurcada səs dəğişməsi

0001-(04-səs)(s-sh) səs dəğişimi

0001-(05-səs)Türkiyə saxa türkcəsi arasında səs paralelliyi

0001-(06-səs)duyurular

0001-(07-səs)evliya cələbi anadolu ağızları

0001-(08-səs)səs dəğişmələri 115-130

0001-(09-səs)(G-C-K-Ç) səs dəğişimi

0001-(10-səs)Səs dəğişmələri-faruq timurdaş (26d)(2.722KB)

               - - - - - -

               DİVAİ LUĞAT ÜZRƏ

0002-(01)Divanda ÇIN və MAÇIN sözləri (11)

0002-(02)Divandan bəri deyimlərdə orqan adları

0002-(03)Divanda -Deyimlər (8)

0002-(04)Divanda yer alan OYUN adları

0002-(05)divanda-kəlimə öğrətimində örnəklərin onemi (10)

0002-(06)Divanda kəncəklər (16)k

0002-(07)Divanda əfsanələr-(8)

0002-(08)Divani luğatit türkün, xalq bilimi açısından onəmi (12d)

0002-(09)Divani luğatit-türkdə geçən bayram kəliməsinin etimolojisi üzərinə

0002-(10)Divanda yer alan əfsanələr (8)

0002-(11)Divanda -Ölum mələyi.doc

0002-(12)Divanda botanik terimləri

0002-(13)Divanda -bitgi-butanik terimləri-(18d)

0002-(14)Divanda gedən ƏKLƏR(14.238KB)

0002-(15)Divanda doğum gələnəği

0002-(16)Divanda qohumluq atamaları

0002-(17)Divanda bayram sözü (9d)

0002-(18)Divana gorə bir neçə söz

0002-(19)Divanda oyunlar (6)

0002-(20)Divanda şamanizm.doc

0002-(21)Divanda xalq bilimin yeri (12d)

0002-(22)Divanda qohumluq oxuşluq

0002-(23)Divan üzrə-saim sakaoğlu(4)

0002-(24)Divanda atasözləri- Atiye nazli(5)

0002-(25)Divanda folklor

0002-(26)Divanda çalqı(4)

0002-(27)Divanda ağızlıq üzrə (4)

0002-(28)divanda türk müslüman anlayışının yansıması(35d)

0002-(29)Divanda şamanizm.doc

0002-(30)Divanda kaşğarlı çağının dolanşıq durumun izlər(26)

0002-(31)Divanda Olum mələyi-.doc

0002-(32)Divan ilə anadolu ağızlarındaki ortaq oghələr üzərinə.doc

0002-(33)Divanda hinc(-intiqam)(8)

0002-(33)Divani luğat ansikilopedyalarda

0002-(34)Qıpçaqca sözlər divani luğətdə (24d)(9.405KB)

               - - - - -

               BBOYAS (boyalar, rənglər) ÜZRƏ

0003-(01-boya)Türkiyə türkcəsində rəng adları və özəllikləri (8)

0003-(02-boya)Boz və qir rəng adlarının qavrami, anlamı və (22)

0003-(03-boya)Qara və siyah rəng adlarının türkcədəki qavramı (21)

0003-(04-boya)Qavram və anlam boyutunda al, qırmızı və qızıl (22)

0003-(05-boya)Qavram və anlam boyutunda sari və tonları (10)

0003-(06-boya)yaşıl (6)

0003-(07)Boyalar-umudoğlu.doc

0003-(08-boya)ALA.doc

               - - - - -

               MİFOLOJYA ÜZRƏ

0004-(01-mif)Azərbaycan folklorunda təbiət kültləri-əlizadə

0004-(02-mif)Mifolojidən romana anlatıma türk romanlarında dasdan (381)(3.471KB)

0004-(03-mif)Takim yıldızların mitolojik oykuları (99)

0004-(04-mif)Türk mifolojisi (9)

0004-(05-mif)Türk xalq şeirində olum sonrasi diləklər(11)

0004-(06-mif)Əski çağ toplumlarında meyvə kültü (10)

0004-(07-mif)Edigə dasdanında olağanustu tiplər (8)

0004-(08-mif)islamiyət öncəsi türk dasdanlarının bilim və kültür hayatına etkisi üzərinə bə'zi düşüncələr (10)

0004-(09-mif)Çox başlı deyimi- divan şeirində

0004-(10-mif)Divan şeirinin mitolojik quşları huma- anka və simurğ (24)

0004-(11-mif)Qızıltəpə-boz hoyuk (13)

0004-(12-mif)Ədəbiyat açısından doğu və bati mistisizmində zaman düşüncəsi(29)

0004-(13-mif)Tatar türklərində mitolojik varliklarla ilgili - - --(32)

0004-(14-mif)Türk kultur və ədəbiyatında geyik motifi (16)

0004-(15-mif)qırqızlarda qurban

0004-(16-mif)Türk topluluqlarının inancları(12)(2.764KB)

0004-(17-mif)Armut ağacı inancının qafqasyadaki izləri (16)

0004-(18-mif)Durna motivi

0004-(19-mif)Atəş simbolu (6)

0004-(20-mif)Heyvan ata kültümü- atalar kültümü

0004-(21-mif)Oğuz epik anlatmaları və çuvaş alp hikayələrində qutsal qurt və təpəgöz(2.458KB)

0004-(22-mif)Yaşayan əski türk inancları(8.540KB)

0004-(23-mif)şamanlar-dəmirçilər türklərdə(10)

0004-(24-mif) türk inanc sistematiyi

0004-(25-mif)Mirəli Seyidovun mifolojiyə gorə işləri

0004-(26-mif)Əski türklərdə məzar kültü və günümuzə yansımaları

0004-(27-mif)Türk mifoloji(9)

0004-(28-mif)Türk mitolojisində qurban (19)

0004-(29-mif) türk məsəllərində gələnəksəl və əfsanəvi yaratıqlar(2.096KB)

               - - - - -

0005-Kişi adları (sarı qamış baş köydə) (8)

0006-Altay Tuvaları

0007-Aşıq qəribin türkmən -uyqur . varyantları üzərinə (16)

0008-Avar xalqının etnik tarixindən

0009-Xalq şairlərində türkcə sevgisi

0010-Azəri məsəllərində av kültü və av anlayışı

0011-Meniniski sözlüyündə tatarca sözcüqlər(2.426(KB)

0012-Bayatı-şeir

0014-Bir Tuva məsəlinin türkiyə Türkcəsinə aktarilması

0015-Göy, yer, su haqqında

0016-Buvi kökü üzrə-(8)

0017-Çağatay Türkcəsində-rda-arda-urda-zərf-feil eki (7)

0018-Şamlı adı üzrə

0019-Təprəm və yapısal bilinc terimləri sözlüyü(2d)

0020-Tanıqlarıyla tarama sözlüyündə, qərib-namədəki tanıqlığına başvurulmamış türkcə kəlimələr(13)

0021-Əski türkcə üzrə-təhsin banquoğlu(8)

0022-Əski türklərdə ödəmə aracları= kağıt para çavın kullanımı (16)

0023- türkməncənin gümbed ağzından bir mətin və örnəkli sözlük

0024-Gök türk-yazısını-öğrənmə qılavuzu(2.305KB)

0025-Saçı gələnəyi-

0026-Altayca-türkcə sözlük üzrə(2.252KB)

0027-Kəməncə

0028-Bağlam içərisində yürək və qəlb sözcükləri

0029-Kirim tatarcası-sudaq ağızları üzərinə araştırmalar

0030-Qırqız əlifbası(6.686KB)

0031-Kilasik türk ədəbiyatında mənzum sözlük şərhləri-(9)

0032-Durna -kilasik türk şeirində durnaya dayir

0033-Mani və bilməcələrimizdə geçən meyvə adlarının türkcədəki kullanımları üzərinə bə'zi təspitlər

0035-Mərsiyə -kibris mərsiyə

0036-Miftahi lisan adlı mənzum firansaca-türkcə sözlük üzərinək(20)

0037-Təqvim- türklərdə təqvim zaman ölçümü

0038-Nəvayi-zubdətül tavarix üzrə

0039-On the Use of the Title BEG among the Türks

0040-Orta və doğu qaradəniz bölgəsində sərəndi sərəndərlər (19d)

0041-Orxun anıtlarında sifətlər(3.241KB)

0042-Qırqızlarda evlilik törəni 12

0043-Buldan ağzındaki əski türkcə sözcüklər(8)

0044-Dədə ömər roşəni divanında söz və qonuşma adabi ilə ilgili xususlar(25)

0045-Qırqız türkcəsindəki zaman zərflərinin etimolojik incələməsi (19)

0046-Masedonca sözlükdə türk etkiləri (95)

0047-Luğati-müşgilati əczada- türkcə bitgi adları

0048-Dərləmə sözlüyündə geçən ən əski türkcə kəlimələr-1-(34d)(4.911KB)

0049- türk ləhcələri arasında sözcüq alış veriş və söz varlığı dəğişimi osmaniyə tatar ağzı örnəği (25)

0050-Uyqur sözcugünün kökən və anlamı

0051-Ikiləme Türkcədə-(ingilizcə)

0052-Yoğurt sözü

0053-Irk bitik mətninin poetik yapısı

0054-Anadolu sahasında yazılmış əski bir arapca türkcə sözlük üzərinə notlar(3.819KB)

0055-Geyik motivi üzrə

0056-Əski türk yazılarında bənzətmə ilgisiylə qurulmuş cümlələr üzərinə (8d)

0057-Sumercədəki türkcə tibbi sözcüklər

0058-Saxa (yakut) türkcəsindən hərəkətlə türk etimolojik sözlüğünə bir qatqı-(6)

0059-Qonşu sözü

0061-Qadin başlıqları

0062-Göstər və görsət

0063-KÜR kəliməsi üzərinə yapı və anlam bilgisi yonundən görüşlər(12)

0064-Isparta ağzından dərləmə sözlüyünə qatqılar

0065-Incimək(12)(2.235KB)

0066-Dərləmə sözlüyündə geçən ən əski türkcə kəlimələr-2- (13d)

0067-Bağırtlaq sözü--məhərrəm ocalan

0068-Alma - türk xalq kültüründə alma

0069-Ağlaq dərləmə sözlüyündə

0070-Yenisey yazıtlarındaki hallar (89)

0071-Yeni uyqur türkcəsində isimdən isim yapım əkləri

0072- Divan il luğat Yaz üzrə-

0073-Yardımçı feilinin kullanımı haqqında-kahraman mutlu

0074-Bayram

0075-Uyqur dili-1-(35d)(8.495KB)

0076-Uşaq folklorundan örnəklər

0077-QA- əkinin türkcədə yeri

0078- türkməncədə sayılar

0079- türkmən türkcəsində kökən

0080- türkmən könə yazısı

0081-(AV) Xalq türkülərimizdə Av .Osmanlı Mutfağında\ Av ətləri\ Tarihsəl Mətinlər Bağlamında Türkcədə -Av-Et- ilişgisi BAvla ilgili Sembollər(2.486KB)

0082-Türkcədə Fonetik Pəkiştirmədən qaynaqlanan .doc

0083-Türkcədə fieldən isim yapan -iv-av eki(8)

0084--Muğlada novruz(15)

0085-Türk ləhcələrinin sinifləndirilməsində bə'zi kıriterlər

0086-Türk ləhcələrinin muqayisəli tarixi araştırmalarına qısa bir baxış-baskakov(14)

0087-Alp ərtunqa-divan il luğat1

0088-Türk dilində cocuq və gənc

0089-Türk adı və Mevlanadakı Anlamları-Əli cavuşoğlu

0090-Atalarsözü və deyimlər arasındaki fərqlər(8)

0091-Taxma sözlər-şəhər yüzəylərindəki (23d)

0092-Kök türk banqu daşlarındakı oğuzca özəlliklər

0093-Tibbi terimlər-ayn event Halil

0094-Tegi- edati və türəvləri-dəmirbilək-salih

0095-Tatarca böcək adları

0096-Səlcuqluların dini siyasəti(6.997KB)

0097-Bitiklər türk inancları (18)

0098-Sumer-türklər- müəzziz ilmiye cig(2.212KB)

0099-Ikiləmələr- Orta və doğu qaradəniz ağızlarında görulən ikiləmələr üzərə bir dəğərləndirmə

0100-Şinə usu yazıtındaki bə'zi yer adları (10)

0101-Şinə usu yazıtında qayıtlı -t(a)t(a)r(i)g-(a)y(i)td(i)m- cümləsi üzərinə

0102-Şinə usu yazıtında hayvan adlarıyla qurulmuş yer adları üzərinə incələmələr

0103-Saxa türklər-tarixdə və günümuzde

0104-Qutadquda anadolu ağızlığı (13)

0105-Qutadqu biliqdəki yansıma kəlimələrin özəllikləri (15)

0106-Qutadqu bilgidə sağlıq ilə ilgili bilgilər (3d)

0107-Qoqtürk bengu daşlarındaki oğuzca özəlliklər (6d)

0108-Qız-oğlan adları

0109-Qısa qazaq yırları (19)

0110-Gövərçin.doc

0111-Qibris rumcasındaki türkcə və türkcə yolu ilə girmiş alıntı kəlimələr (25d)

0112-Qazaqca və qazaqca hayvan məsəllərininə örnəklər (9)

0113-Munacatlar

0114-Qazaq türklərində evlənmə gələnəği (14)

0115-Qazaq türkcəsində şimdiki zaman

0116-Qazaq türkcəsində isim çəkimi bəlirtmə durumu (8)

0117-Qazaq türkcəsində feillərlə yapılan adlar (8)

0118-Qazaq türkcəsi qarşılaşdırış

0119-Qazaq türkcəsi incələmələri(7.621KB)

0120-qazan tatarlarındaki geyim quşam-(11d)-cətin zaripova culpan

0121-Qashqaylıdan günümüzə orqan adlarıyla qurulmuş deyimlər

0122-(1)qaraxanlı dönəmi mətinlərində inancla ilgili türkcə terimlər(zəfər önlər).pdf

0122-(2)Qaraxanlı türkcəsində əsgərliklə ilgili bə'zi terimlər üzərinə -2-(8)

0123-Ödül kəliməsi üzərinə- erdal şahin

0124-At adi orxunda

0125-Əski uyqurca xuanzanq M-lmez

0126-Əski kürəcədə Türkcə ödünc Kəlimələr

0127-Xarəzm türkcəsində ikiləmələr(16)

0128-Tuxum qavut-anlam-kökləm

0129-Qırxlama gələnəği (6)

0130-(D) hərfi-ana altayca sözbasi-(məhmət ölməz)

0131-Yemək -azyad-ingilis

0132-Xalq şeirində bicim ve tür

0133-Veteriner həkim- terimi üzərinə (8d)

0134-Uyqur on iki məqamı və ədəbiyatı (18)

0135-Türkiyədə yapılmış toponom çalışmaları (23)

0136-Türkcədəki örtməcə sözlər (10d)

0137-Türk kulturundə gəlinlər və ocaq

0138-Türk atasözlərində deyimlər-əhməd turan sınan

0139-Tatarlar ve hacılarda mani söyləmə gələnəgi

0140-Tatar mevsim gələnək

0141-Dərləmədə gün adları

0142-Kirim tatar dilində yapma sözlərnin semantik özəllikləri

0143-Qaraxanlı dönəmi türk şeiri(9.263KB)

0144-Qadın-atasözlərində(13)

0145-Novruz

0146-Monğol qanunları (4) (17d)

0147-Lingvistik terminlərin xususiyətləri

0148-Qırqız türklərində sincilik gələnəği və tolubay sinci (15d)

0149-Kıdırdan hızra geciş (6)

0150-Qırqızlarda qurban (18)

0151-Karagan kisil adi

0152-Isimdən feil turətən əki və gəlişmiş şəkilləri (12)

0153-Həkim məhməd nidainin mənzum tip risaləsi -keyfi kitabı nidai (11).

0154-Əski anadolu türkcəsi dönəmində yazılmış iki tip kitabinda yer alan sağlıq bilgisi terimləri (42)

0155-Ərəb dilində türkcə sözlər-ziya qaymaz (6)

0156-Əkmək sözü- 18

0157-Fars dilində türk sözləri göstərcisi (əbcəd).doc

0158-Əkətlər türklə (ingilis-66d)

0159-Qıpcaq kökənli türk boylarında( kürək gəmiği- qumalaq daş) fali

0160-Divanda-onomastik leksika

0161-Bet açma gələnəgi-(betaçar)

0162-Çingənə sözü

0163-Bektaşlikdə dort qapi qırx məqam

0164-Az türklərində-goz sözü (17)

0165-Qazaq türkcəsində DE- fiilinin kullanılışı üzərinə.doc

0170-Aynılaşmış kəlimələr-seyfullah türkmən (10d)

0171-Ərəblərdə Etimoloji.doc

0172-Adam və yer adları üzərinə bir dəğərləndirmə (14)

0173-Keşik sözü.doc

0174-Çingənə sözü (20)

0175-Qoxuların adlandırması (La denomination des odeurs) (firansaca-23d)

0176-Qutadqu bilig türkcəsindən anadolu ağızlarına (13)

0177-Qutadqu biligin devlət fəlsəfəsi (18d)

0178-Altay ellərində baş geyim namları

0179-Çincəye geçən türkcə kəlimələr üzərinə (22)(10.141KB)

0180-DON sözü

0181-Fəlsəfənin gözü ilə dilin bə'zi pıroblemləri(2.132KB)

0182-Gəlin endirmə

0183-Gəlin Verme oyunu- Kimdə qabahat ounu(5)

0184-Gəlin-qaynana xalq şeirində

0185-Çimək(hamam) türklərdə(13)

0186-(1)Qutadqu bilikdə bitgi adları (6)(2.020KB)

0187-Yarış (rəqabət) özbək folklorunda

0188-Yurdumuzda görülən qidaya bağlı ilginc düğün adətləri

0190-Xalq şeirində biçim-tür(17d)

0191-Kürə-türkcə ödünc sözlər(9)

0192-Şəyyad sözü üzrə

0193-Qaraçayca bir kaç mətin

0194-Türklərdə əkinçiliğin gəlişməsinə qatqılar(27)(2.109KB)

0195-And içmə(10)

0196-Baş geyim--börk adları(kiril-14d)

0197-Gəbələre ad verme yolları(türkcədə)(23d)

0198-Altay dillərindəki arac adları(5)

0199-El tamaşaları(11)

0200-Düğün gələnəkləri(8)

0201-Deyimlərin kökündən

0202-Cığa(təcnis) incələri

0203-Qamusi türki üzrə(şəmsəddin sami)(18)

0204-Anadolu və ruməli ağızlarında təsviri feillər(133)

0205-Armut ağacı inancının qafqasyadaki izləri(16)

0206-Bektaşilərdə dil(32)

0207-Çağatay lugatləri üzrə notlar

0208-duz

0209-Ərəb atasözlərindən(9)

0210-Heyvan adları ilə qurulmuş yer adların

0211-Metatez Olayi türkcənin hecə sistimiyle ilgilimidir(16)

0212-Uşaq oyunları

0213-Ötüken adı və yeri üzərinə düşüncələr

0214-Tatar türklərinin kullandığı türkcə Kişi adları üzərinə

0215-ippos, Hippace, iskit dili

0216-Macarcada türkcə alınti kəlimələr

0217-Alma

0218-islamiyət öncəsi türk sənətində şamanizmin etkisi (20)

0219-Macar inanclarında şamanizm(7)

0220-Şamanizm izləri nağıllarda(105)

0221-Şamanizmdə qurban(11)

0222-Şamanizmdə-mitlərdə düşüsh,məhrumiyyət, həpis(11)

0223-Şamanizm əski türk dini (15)

0224-Şamanizmin əski türk dini yaşamında yeri(9)

0225-Sibirya şamanizmində doğa tapınımı(17)

0226-Əski sözlər üzrə (3)

0227-Qutadqu Bilikdəki Yansıma Kəlimələrin özəllikləri (15d)

0228-Qutadqu Bilikdə bitgi adları (8d)

0229-Olme-özbək- mərasim türküləri(6)

0230-Laylaların iç duyuları

0231-Qırqızların-oğuzların (türkmənlərin) tarixi və etnik bağları(9)

0232-qırqız türklərində ish türküləri(64)

0233-Ilahilər

0234-türk təqvim(11)

0235-Gəlinlər və ocaq

0236-Əski toy gələnəkləri(nəxcüvan)

0237-AND- Əski Türklərdə(13d)(4.940KB)

0238-Xarəzm-qıpçaq türkcəsindən örnək(ərəb-latin)(23)(4.548KB)

0239-Türk eposunda əcdad kültü(11)

0240-Oxşamalar

0241-Az türkcəsində -HA- səsi(7)

0242-Daşlarla ilgili inanmlar, uyqulamalar- oyunlar

0243-Əski türk inancı üzərinə bir özət(26d)

0244-Türk törəsi uzərində yeni bir araştırma

0245-Türkcədə -ÇA- eki

0246-(1)Çağ-zaman terminləri-umudoğlu(10d).doc

0246-(2)Dünya olkəlirinin adlarının acıqlaması-umudoğlu.doc

0246-(3)Farsda Süryan sözlər-umudoğlu(farss-)əbcəd-10d).doc

0246-(4)Nizam sözlüyünün girişindən ozətlər(umudoğlu)(farsca-əbcəd-10d).doc

0246-(5)Quda qohumluq terminləri.doc

0247-Barış atasözlərində

0248-Türkiyəyə yerləşən əfqanistan qazaqlarından dərlənmiş təkərləmə - bilməcə və atasözləri(10)

0250-Qırqız atasözləri və manas(11)

0251-Əski türk yazıtlarında bənzətmə ilgisiylə qurulmuş cümlələr üzərinə

0252-Əsgəri tarix açısından gül Təkin

0253-Hayvanlar haqqında

0254-Bitgilər

0255-Oğuz xaqan kimliyi

0256-Sayılar

0257-Oğuz xaqan üzrə

0258-Unvanların yapısı üzərinə

0259-Yurt yurtçuluq

0260-(1-ağıt)çuvas (5d)0260-(1-ağıt)çuvas (5d)

           - - - - - -          AĞITLAR

0260-(1-ağıt)çuvas (5d)

0260-(02-ağıt)Ölum dışı söylənən ağıtlar

0260-(03-ağıt)arda boylarında) (15)

0260-(04-ağıt)ölənler-ölu maniləri

0260-(05-ağıt)türkülər- çukurova-kina gələnəğində-(12)

0260-(06-ağıt)Noqay türklərində ölüm ilə ilgili inanclar- agıtlar (dilək ergonenc akbaba)

0260-(07-ağıt)qaraqalpaq

0260-(08-ağıt)Sığıtlar

0260-(09-ağıt)Noqay türklərində ölum inancları-ağıtlar

0260-(10-ağıt)Osmaniyədə Ağıt söyləmə gələnəyi və osmaniyə Ağıtları

           - - - - - -

0261-Fikralar

0262-Saxa türkləri Tarihte və Günümuzdə Saha türkləri

0263-Orta asyadaki bir qısım türk yer adları və bu yerlərin tarixi sürəc içərisindəki siyasi durumu.doc

0264-Afyun-qarahisar-Bilməcələr, Atasözləri

0265-Çuvaş bilməcələri

0266-Qanatlı hayvanlar

0267-Alqışlar-Qarqışlar-Andlar-Dualar

0268-Atalar sözündə il bölümləri

0269-Fin uqor-türklər(19)(2.322KB)

0270-Keşik sözü(5)

0271-Qırqızcada tarixi aşamalar(11)(2.157KB)

0272-Ninnilər

0273-Ortaq atasözlərimizin söz dizimsel-mətin dil bilimsel özəllikləri

0274-Şamanizm və əski türk dini

0275-Türk yer adları üzrə(2.769KB)

0276-Türkməncə-türkiyə türkcəsində ortaq adların dəğişik anlamları üzrə(7)

0277-Türkməncədə alt anlamlılik(11)(2.243KB)

0278-Türkcədə -ma (-mə) əkinin yeri

0279-Özbək türkcəsi ədəbi dilində feillərdə olumsuzluq(7)

0280-Xakas Tuklərində Kod Kaydırımı(5.832KB)

0281-Qutadqu bilikdəki yansıma sözlərin özəllikləri

0282-Tatar türkcəsində bitmə və tamamlanma bildirən feillər(17)(2.096KB)

0283-Notes on some altaic household words

0284-Türkcədəki əklərin kökəni

0285-Qızıldəri-asya şamanizminin bənzərliyi

0286-Qıreqoryan qıpçaqlar və on iki hayvanlı türk təqvimi üzərinə (8d)

0287-Əski türkcədəki insan yapımı nəsnə adlarında

0288-Əski türkcədə unvanların yapısı üzərinə(20)

0289-Qutsal qırqız qalpağı (10d)

0290-Kozan elçəsi xalq kültürü araştırması (243d)

0291-Gəlin çiməyi(hamam)(5)

0292-Güney siberya türkcəsində . ad. sifət.

0293-Alqışlar Altay

0294-Altayca ninnilər

0295-Şəhir yüzəylərində KÖTU sözlər(23d)

0296-Tüncər gülənsoyun xalqbilimi çalışmaları(17)

0297-Şamanizm üzərində uyqulanan basqılar və şamanların günümuzdəki işləvləri

0298-Sayılar(el-aşıqların dilində)(12)

0299-Ilk türkcə qıramer- muyessiretu-l-ulum

0300-Gülməcələr-fikralar

0301-Novruz Torənləri-gələnəkləri (özbəkistanda)(4d)

0302-Novruz konulu şeirlər üzərinə bir incələmə

0303-Məzar daşlarında gorulən qilic, hançer-ox-yay(15d)

0304-Əklərin kökəni.DOC

0305-Özbəkcə gəlin kureken yirları

0306-YarYar və Leperler(YarYar və Atışma Maniləriləri(özbək)

0307-Yarış və sınamalar

0308-Uşaq oyunları(56d)

0309-Aşıq qəribin türkmən və uyqur varyantları üzərinə(15)

0310-Türklərdə at kultu və qimiz

0311-Shumercedagi-türkcə-tibbi-sözlar

0312-Qibris ağızlarında orqan adlarıyla qurulan deyimlər

0313-Qaraçi (çəpni)dili (27)

0314-Əski türklərdə ödəmə aracları kağıt para

0315-Türk kültüründə at arabasi(14)

0316-Türk Dünyasında insan asılı gol əfsanələri (25)

0317-Türk adının anlamı və kökəni.doc

0318-Türk Ləhcələri arasında kəlimə əş dəğərliyi(12)

0319-Novruzda bayçiçek mərasimi

0320-Ağa xan sözünün kökü(firansaca-5d)

0321-Qırqızcada -A ELEK-partisipi

0322-Novruz bayramı

0323-Türk dilində ünsüz düshməsi- nədənləri və türləri (13d)

0324-Eskimoda türkcə izləri(mehmet kara)

0325-Uşaq folkloru-(31)

0326-Nazlama-dehqan mehdi-41(3.238KB)

0327- Nazlama-Arzulama-əli türk(13)

0328-Balalar Folkloru cocuk Folkloru

0330-(01)Moğolca və türki dillərdə yemək işləmi ifadələr (4d)

0330-(02)Moğol dillərinin tarixi gəlişim problemləri-adlı kongrənin ardindan (30)

0330-(03)Altay dilləri və əski türkcədə moğolca və akrabaliqari.doc

0330-(04)Moğol dillərinin tarixi gəlişim

0330-(05)Moğol sözlər-edki türkcə(5.101KB)

0330-(06)Moğolların gizli tarixindəki türkcə kəlimələr üzərinə bir dənəmə(44)(3.066KB)

0330-(07)Türkcə və ural-altay məsələsi

0330-(08)Sibir türkcəsində moğolca(6)

0330-(09)Moğolistan qazaq şairi aktan babioğlu və şeirləri (9)

0330-(10)Tuvacadaki moğolca kəlimə.doc

0331-Azərbaycan şünaslığın əsasları- nizami cəfərov

0332-Qibris ağızliğinda donüşmələr

0333-Kamçukçə and Əskimo Glottoçronology and Some Altaic Etymologies

0334-Ortaq türk atalarsözü

0335-Fikralar

0336-Türk folklorunda dış ruh tasarımı(22)

0337-Zəncan ləhcəsi-rəzzaqi

0338-Müslüman türklərdə şamanizm qalıntıları(12)

0339-Kirim tatarcasi(12)

0340-Dədə-lələ- sözləri(4)

0341-Yun vederidən ip yapimi

0342-(1)Dərzilik peşəsi(1872 -1900 yilları arasi türk ədəbiyatında)(16)

0342-(2)Düğmənin tikişdə yeri(7)

0343-Qan qavqasi qumuqlarda(4)

0344-Hinc(-intiqam)təsəvvüfdə(9)

0345-Hinc(-intiqam)çiltidə(intərcetde)(13)

0346-Hinc(-intiqam) (qırqız dastanlarında)(15)

0347-Çimək(hamam) horusu(kulturu) (türk incə çekilərində)(16)

0348-Çiməkdə(hamamda) hinc alma(6)

0349-Moğolcada qeyd üzrə-poppe

0350-Ələvi bektaşi kulturundə qirxbudaq üzərinə(16)

0351-Siberian word for pipe

0352-Oğuz xaqan kimliy(səadəttin göməc)

0353-Türklərin-moğolların tarixi iki boyu(səadəttin göməc)

0354-Oğuz xaqanın kimliyi, oğuzlar və oğuz xaqan dastanları üzerinə bir-iki söz(səadəttin göməc)

0355-Şamanizm və əski türk dini(səadəttin göməc)

0356-Atilanın cocuqlarının adı(səadəttin göməc)

0357-Türklərin və moğolların tarixi iki boyu(səadəttin göməc)

0358-Kök Türkcə Yazıtlarda Geçən Göller ve çaylar(səadəttin göməc)

0359-Boyla və baga ünvanı(səadəttin göməc)

0360-Bə'zi çəngiz yasalarının tarixi-sosyal dayanaqları(səadəttin göməc)

0361-Divani luğatit türkdə əqrəbalıq(səadəttin göməc)

0362-Ərgənəgün(səadəttin göməc)

0363-Moğolistandaki türk anıtlarında yürütülən çalışmalar(səadəttin göməc)

0364-İslam öncəsi türk tarixinin qaynaqları üzrə(səadəttin göməc)

0365-Əski türk inancı üzərinə bir özət(səadəttin göməc)

0366-Boyaqlar-Fərzad Səmədli(ebced)

0367-Qomşu sözu üzərinə

0368-Əski türklərdə zaman və təqvimlər-ilham durmuş

0369-Türk adı və tarixi

0370-Qızıl alma-(nahal adsız)(əbcəd)

0371-Dualar(Az.türkcəsi)(latin)

0372-Ərəb mədəniyyətinin kökəni

0373-Ərəbcədə Türk Sözlərindən qısa örnək(Hüsen Məsudi)(fars-ebced)

0374-Görüş Dergisi-Birinci Qapiq(Tebriz-1379)(Ebced)

0375-Özbekce Qurbağha-Sürüngen Adlari

0376--Mogholistanda Turkolojinin Gelishimi Ve .....(Bülent Gül)

0377-Qaraqalpaqların Uruqları-Simbolları-Damqaları

0378-Türkcede Ki< Erki (Saadet Çağatay) (1963).

0379-Eli Şamilin Meqaleleri.Rar

0380-(Dil) El-Il-Sel-Sal Ekleri uzre (Haydar Ediskun)

0381-Sumer Sozleri Quranda (Shapur Novruzi) (Ebced-Farsca)(1390)

0382-(Dil) Türkcenin Noqay Şivesi (Faruq Özturk)

0383-Doğu qrupu Ağızlarında ünlü Uyumlarının Pozulması(Fatih Özek)

0384(Dil)Türkcedeki (A) Pekiştirme Ekinin Türkiye Türkcesi Ağızlarında Kullanılışı ( Ahat Üstüner).Pdf

0385-(Dil)Doğrudan Ve Dolaylı Olaraq Çinceye Keçen Türkce Sözleri Üzerine (Alimcan Inayet)

0386-(Dil)Arabca Turanca Bir Dilmi

0387-(Dil) Arablarda Etimoloji Çalışmalari (Kemal Tuzçu)

0388-(Dil)Proto-Turks And American Indians(Abrar Karimullin) (1925-2000)

0389-(Dil)Turkic Languages Their Contribution In The Development Of Hindustani

0390-Yazının Keşfi Konusuna Dini Metin Ve Arkeolojik Bulqular Çerçivesinde Yeni Bir Yaklaşım

0391-Türk Yaradılış Mitolojisinde Farqlıqlar(Celil Arslan)

0392-Eski Türklerde Mezar Kültü Ve Günümüze Yansımaları (Okt. Gazanfer Iltar)

0393-Naxcivan Türk Xalq Inanışlarında Mitolojik Sayılar (Bayram Durbilmez)

0394-Anadoluda Su Kültünün Izleri (Iskender Oymak)

0395-Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Pozulması (Fatih Özek)

0396-Eski Asur Toplumunda Cocuklara Ad Verme Geleneyi

0397-xalq Meterolojisi Ekseninde Bir Melheme Orneği

0398-Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Uzerine Notlar (Erhan Aydın)

0399-Tevarixi Ali Selcuq Oğuz-Namesi (Abdullah Bakir)

0400-Muhakemetül-Luğateyndeki Türk Ordu Teşgilatına Ait Terimlerin qarşılaşdırmal Incelemesi (Oktay Berber)

0401-Xalq Bilimsel Öğeler Ve Cinsellik-Sivas Yöresi Köy Seyirlik Oyunlarinda (Zekiye Çağimlar)

0402-Çeşitli Inanişlar Sivasda (Doğan Kaya)

0403-Qutatqu Biligin Dilinde Lehcelerin Özellikleri (Denk Çiftler)(Gürer Gülsevin)

0404-Qutatqu Bilikde Axlaqlılıq,Soyluluq Ve Seçginlik Ifade Eden Sözler(Tuncay Böler)

0405-Kitabi Dede Qurquddaki-Tutsaqlıq-Durumu Qarşısında Oğuzun Tutumu (Seyran Gayibov)

0406-Hanyu Wailaici Cidiana (Hwc) Göre Çinceye Geçen Türkce Kelimeler Üzerine (Alimcan İnayet)

0407-Eski Türkce -Qınğa-Ekinin Türk Lehcelerinde Ve Türkiye Türkcesi Ağızlarındakı Kullanımı Üzerine (Ercan Alkaya)

0408-Eski Türkcedeki -YANĞAŞA- Fiilinin Yaşadığı Bir Örnek-YENÇELEŞMEK-(Dilek Herkmen)

0409-Demirkapilar-(Temir Qapiy, Vasqapu, Dömörqapu) (Imre Baski)

0410-Bir Adlandırma Öğesi Olaraq Orqan Adları(Asiye Mevhibe Coşa)

0411-Azerbaycan Sözlü Ve Yazılı Edebiyatında-NAR-(Mehmet Ismail)

0412-Altay Dillerinde Aqrabalıq Adları Üzerine (Tuncer Gülensoy)

0413-Ağız Atlasları (Erdoğan Boz)

0414-Ilk Türk Lehceleri Sözlügü - Divani Luğatit Türkde Lehcelerin Söz Varlığına Bir Baxış (Akartürk qarahan)

0415-Aşıq Paşazadenin Tevarixi Ali Osman Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği (Elif Dulger)

0416-Anadolu Ve Kosava Türk Ağızlarında-G-C-K-C-Değişmeleri

0418-Orta Çağ Türk Mezarlarının Araşdırmaçısı A.N. Samoylovic (E.I. Fazilov)

0419-Anadoluda Ölüm Sonrası Mezarlıqlar Çevresinde Oluşan Inanc Ve Pratikler (Çıblaq Nilgün)

0420-Adana Xalq Kültüründe Mezarlıqlar Ve Ruhlarla Ilgili Inanmalar (Ayşe Başçetinçelik)

0421-Türklerde Tabiat üstü Varlıqlar Ve Bunlarla Ilgili Kabuller, Inanmalar, Uyqulamalar (Ayşe Duvarçı)

0422-Türk Tarixinin Ve Kültürünün Qaynağı Olaraq Qaya Üzeri Resimler Ve Yazılar (Necati Demir)

0423-Köl Tigin Ve Bilge Kağan Yazıtlarında Yer Alan Ortaq Metinlerde Ünsüzleri Qarşılayan Karakterlerin Zullanımiyla Ilgili

0424-Eski Türk Dönemine Ait Dağ Keçisi Damqalarının Tarixlendirilmesi Ve Anlamlandırılması Üzerine (D. Grac)(Çev-Kemal Alyılmaz-Sinan Dinc)

0425-Öngöt Mezar Külliyesi Ve Külliyyede Bulunan Damqalar(Osman Mert)

0426-Qaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik Ve Tarixi Altyapısı (Necati Demir)

0427-Şaahar Tepesi Ve Bölgede Bulunan Qaya Üstü Tasvir, Damqa, Yazıt Ve Qurqanlar(Osman Mert)

0428-Türkiye Türkcesi Ağızlarında -Alevi-Bektaşi- Anlamlı Söz Varlığı Üzerine (Ahmet Günşen)

0429-kesBartin Ve Yöresi Ağızlarındaki Lehce Tabaqalaşması (Zeynep Qorxmaz

0430-Ol- Fiili Ile Yapılan Birleşik Çekimler Ve Türkiye Türkcesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine (Özgür Ay)

0431-Arab Dilbilimçilerine Göre Dillerin Qaynağı Meselesi (Ramazan Demir)(Istanbul-2008)

0432-Anadolu Ağızlarında Farqlı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi (-Ici-Ici)(-Ucu-Ücü)(Ahmet Günşen)

0433-Sumerce Isim Ve Fiil Formları(Ayberk Alagöz) (Ankara-2006)

0434-Qedim Subar Türkleri (Firidun Ağasioğlu Celilov)

0435-The Proto-Sumerian Language Invention Process (By John A. Halloran)

0436-Sumerian Religion

0437-Türk Boylarının Inancı (Seyitoğlu-Şiralı)

0438-Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler Ve Söz Kalıpları (Figen güner dilek)

0439-Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafinda Şekillenmiş xalq Inancları Ve Kesik Baş Motifi (Yaşar Kalafat)

0440-Ağ Möör Destanındaki Ara Sözler(Nerin Yayın)

0441-Sözlü Formül Qurami Işığında Dede Qurqud Kitabına Baxış (R. Aslixan Aksoy Şeridan)

0442-Qutadqu Bilike Göre Türk Savaş Sanatı (Erkan Göksu)

0443-Qırqız Folklorunda Keyiştik (Ritüelistik) Türler (Nezir Temür)

0444-Turkuazca Yeni Yıl Qutlaması

0445-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Istanbulun Tilsimlerinin Hikaye Edilişi (Yeliz Özay)

0446-Türklerde Ölüm Ve Ölü Ile Ilgili Rit Ve Ritüeller (Ruhi Ersoy)

0447-Azeri Masallarında Av Kültü Ve Av Anlayışı (Kadriye Türkan)

0451-Meyvelerin Dilinden Fal Ve Işaretler (Sadettin Eğri)

0452-Osmanlı Devletinde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme (Zeynep Aycibin)

0453-Balkanlarda Gökyüzü Ile Ilgili Inanışlar Ve Xalq Takvimi (Emine Hilal Ercan)

0454-Osmanlida tip- terimleri (Mahmut tokac)

0455-Xakas Türkcesinde Birleşik Isimler (Mehmet Kara)

0456-Evliya Çelebi Seyahatmesinde Fal (Elif Dulger)

0457-Tahir Alanqunun Balkan Folkloru Çalışmaları (Ismail Görkem)

0458-Iki Çerkesya Veya Balkan Çerkesleri Therakesler Üzerine II.(Balkar Selcuq)

0459-Divani Luğatit Turkdeki Diyaloqlar Üerine (Zeki Qaymaz)

0460-Türk Masallarında Mimari-Hamam Ve Işlevleri(Kadriye Türkan)

0461-Türkiye Türkcesinde Kişi Adı Olaraq Meyve Adları (Erdoğan Boz)

0462-Ana Dilimi, Ana Dili Mi? (Mukim Sağır)

0463-Osmaniyede-Durmayan Cocuq- Üchün Yapılan Uyqulamalar Ve Bunlardaki Eski Kültür Izleri (Ayhan Karakaş)

0464-Divanda XI.Yüzyıl Türk Yaşamıyla Ilgili Qayıtlar Üzerine (Doğan Aksan)

0465-Doerfer Ve Iran-Turkolojisi (Sultan Tulu)

0466-Moghol Kişi Adları (Bület Gül)

0467-Ana Altayca Gövdesonu Unlulerinin Qutadqu Biligdeki Izleri (ibrahim taş)

0468-Adana Xalq Kültüründe Ölünün Ardından Evde Yapılan Işlemler (Ayşe Başçetinçelik)

0469-Sibirya Türklerinin Mitoloji Ve Inanclarında Kötü Ruhlar (Naciye Yıldız)

0470-Qazaq Türkcesinde Sınırlandırma Işlevli Dil Birlikleri Üzerine-Qana-Kana-Tek-Aq (Nergiz Biray)

0471-Eş Dizimlilik Özellikleri Baxımından Türk Dilinde -Temiz- Sözcükleri (Şahru Pilten)

0472-Bazi Edebi Eserlerimizde Meyve (Sehnaz Ali)

0473-Meyvelerin Türkusü (Burçın Ucaner)

0474-Divan Şiirinde Meyveler Ve Meyvelerden Hareketle Yapılan Teşbih Ve Mecazlar (Abdülkerim Gülhan)

0475-Kültür Tariximizde Meyve (Emine Gürsoy Naskalı)

0476-Ezoterik Bilgi Qaynağında Yasaq Meyve (Fuzuli Bayat)

0477-Kastamonu Ve Çevresinde Meyve Ile Ilgili Yer Adları -13-15. Yüzyıllar- (Cevdet Yakupoğlu)

0478-Mani Ve Bilmecelerimizde Geçen Meyva Adlarının Türkcedeki Kullanımları Üzerine Bazi Tespitler (Mehdi Ergüzel)

0479-Meyve Redifli Qazeller (M. Nejat Seferçioğlu)

0480-Modern Türk Şiirinde Meyve Imgesi (Ramazan Gülendam)

0481-Nedim Divanında Meyveler (Fazilet Copluoğlu)

0482-Tasavvuf Şiirinde Ağac Ve Meyve Istiaresi-Qaybi Orneği (Kamile Cetin)

0483-Türk inanış Ve Düşünüş Sistemlerinde Meyve (Mehmet Aça)

0484-Turk Şiirinde Folklora Dönuşde Meyve (Salim Conoğlu)

0485-Türkiyede Meyvelerden Yararlanılaraq Verilmiş Yer Adları (Serkan Şen)

0486-Azerbaycan Manilerinde Bayatılarında Meyve (Eyup Akma

0487-Xalxal Yeradının Açıqlaması-Heşin-Heşgin\Fiyin-Figin (Arif Isamilniya) (Fars-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

0488-Sumerce-Ğae-Ğe =Ben Sözü (Arif Isamilniya) (Turuz-Tebriz-2012)

0489-Tanıqlarıyla Tarama Sözlüğünde, Qaribnamedeki Tanıqlığına Başvurulmamış Türkce Kelimeler ( Mahmut Şarli)

0490-Batılılar Gözüyle Harem (Alev Baysal)

0491-Buldan Türkülerinin Toplum Dilbilimsel Ve Biliş Dilbilimsel Açılımı (Gör. Özgür Qasım Aydemir)

0492-Buldan Ilçesinde Kişi Adları (Ömer Qarpuz)

0493-Buldan Türkülerinde Metaforlu Ve Metonomili (Deyim Aktarmalı Ve Ad Aktarmalı) Sözcüqler (Mehmet Vefa Nalbant)

0494-Sivasda Çeşitli Inanışlar (Doğan Qaya)

0495-Qumuq Türkleri-Tarixleri-Sosyal Yapıları-Dilleri Üzerine Bir Inceleme (Ufuk Tavkul)

0496-Türk Dili Ve Kültürünün Alman Dili Ve Kültürüne Etgileri (Nejdet Kelefi)

0497-Çanakkale Atasözleri Ve Coğrafi Analizi (Okan Yaşar-Funda Örge Yaşar)

0498-Safiyyüddin Abdülmümin El Urmevinin Er Risaletüş Şerefiyyesinde Musiqi Matematiği (Fazlı Arslan)

0499-Bil-Tasvir Fiilinin Işlevleri (Funda Qara)

0500-(Kesli)Defteri Çengiznamede Boy Nişanları Ve Damqalar (Funda Toprak)

0501-(Kesli) Edat Ve Zarf Üzerine Bazi Düşünceler (Funda Qara)

0502-(Kesli) Türk Tarihinin Başlangici(Vecihe Hatiboğlu)

0503- Novruzun Strukturu-Arxaik Ritual-Teqvim-Bayram(Ağaverdi Xelil)

0504-Türkcede Olumsuz Fiillerin Geniş Zaman Biçimbirimi (Semra Alyilmaz)

0505-Kastamonuda Ölümle ilgili Adet-inanclar(Eyüp Akman)

0506-Sabit Divanında Mahallileşme Ve 17. Yüzyıl Sosyal Hayat Unsurlari (Yunus Kaplan)

0507-Tefeul Ile Ad Verme Geleneghi Ve Emir Timurun Adi (Ali Fuat Bilkan)

0508-Anadolu Ve Kosova Türk Ağızlarında G>C \ K>Ç Değişmeleri (Cahit Başdaş)

0509-Türk Lehceleri Arasında Sözcük Alış Verişi Ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı Örneği(Ercan Alkaya)

0510-kişilere isim vermenin sahne arkasi (gülcan çolaq bostançı)

0511-Türkiye Türkcesi Ağızlarının Ünlü Varlığı (Mukim Sağır)

0512-1türkiye Türkcesi Turkcesi -QINĞA Ekinin Türk Lehcelerinde Ve Türkiye Türkcesi Ağızlarlarındaki Kullanmımı Üzerine (Ercan Alkaya)

0513-Türkiye Türkcesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat-Fiil Qalıntısı: {-Ci} (Ali Akar)

0514-Turkiye Turkcesi Ağızlarında Qıpçaqca Denilen Unsurlar Üzerine-2: (Ç > Ş Değişmesi) (Gürer Gülsevin)0515-Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılılışı (A. Mevhibe Coşar)

0516-Orta Ve Doğu Qaradeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme (Süleyman Kaan Yalçın)

0517-Orta Ve Doğu Qaradeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme (Ercan Alkaya)

0518-Ordu Ve Yöresi Ağızlarında Armut Adları (Mehmet Aydın)

0519-Ağız Araşdırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması Ve Ağız Tezleri Için Yenilik Önerileri (Muharrem Öçalan)

0520-Kibris Ağızlarında Seçilmiş Bir Kod-NICE (Gürkan Gümüşatam)

0521-Iran Türk Ağizlarinda Eski Oğuz Türkcesinin (Eski Türkiye Türkcesi) Qalıntılarına Dair Notlar (Talip Doğan)

0522-Xalxal Ağızlarındaki Iktidari Fiilik Olumsuzunda Kullanılan -Amma- Eki (Cahangir Karini)

0523-Ağız Araşdırmalarımızda Yayqınlaşmış Yanlışlıqlar (Üzüm/Yüzüm-Öllük\Höllük)-Türeme Mi, Düşme Mi? (Gürer Gülsevin)

0524-Eski Türkiye Türkcesi Ağızlarının Sınıflandırılması (Hayati Develi)

0525-Doğu Trakya Ağızlarında Istek Kipi (Levent Doghan(Ilker Tosun)

0526-Doğu Qaradeniz Ağizlarında Ön Ses B-P- Ünsüzü Ve Tarixi Derinliği( Necati Demir)

0527-Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Ozellikler (Ahmet Günsen)

0528-Denizli Eli Ağızlarında Vurquya Dayalı Unsuz Duşmesi (Turqut Tok)

0529-Bursa Yerli Ağızlarında Fiil Işletimi (Şükrü Baştürk)

0530- Bursa Yerli Aghizlarinda Ç > Ş Değişimine Dair Bazi Gözlemler(Shukru Bashturk)

0531-Bolvadin, Çay Ve Çobanlar Ilçeri Ağızları (Erhan Solmaz)

0532-Bazi Türkiye Türkcesi Ağızlarında Topluluq-Aile Adı Yapan Bir Ek (+Eni-+İni (Serpil Ersöz)

0533-Balıqesir Çepnileri Ve Ağız Özellikleri (Hüseyin Qahraman Mutlu)

0534-Anadolu Ve Kosova Türk Ağızlarında G>C K>Ç Değişmeleri (Cahit Başdaş)

0535-Anadolu Ağızlarındaki Sözdizimi Üzerine Bir Not (Bernt Brendemoen)

0536-Anadolu Aghizlarinda Uzum Adlandirmalari (Vedat Kartalcik)

0536-Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları (Vedat Kartalcik)

0537-Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri (Şerif Ali Bozqaplan)

0538-Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine (Gürer Gülsevin)

0539-Anadolu Ağız Tipleri Üzerine (Elvira Alexandrovna Qrunina)

0540-Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunluqlari Üzerine (Mehmet Dursun Erdem)

0541-Alıntı Sözcüklerde Ses Değişmeleri Ve Elazığ Eli Ağızları Örneği (Birol Ipek)

0542-Ağız Atlasları (Haritaları) Hazırlama Yöntemlerı Ve Türkcedeki Örnekleri ( Erdoğan Boz)

0543-Doğu Trakya Ağızlarında Arkaik Olaraq Kullanılan Sınırlama Işlevindeki {-(Y-Xnca) Zarf-Fiil Eki (Bülent Hünerli)

0544-Divani Luğatit Türkde Keçen Türk Boyları Ve Boylara Ait Dil Özellikleri (Özkan Aydoğdu)

0545-Divani Luğatit-Türkde Akrabalıq Bildiren Terimler (Saadettin Gömeç)

0546-Divani Luğatit-Türkde-LA-(Şerif Ali Bozqplan)

0547-Divani Luğatit-Türk Tercümesi (Abdullah Taymas)

0548-Anadolu Ve Qafqaz Mitlerinde Ortaq Tanrı Kültürü Üzerine Bir Örnek- Fırtına Tanrısı Teişeba-Teşup Ve Nart Sosriko (Selçuq Bağlar)

0549-Balkan Türkleri Üzerine Incelemeler (Bulqaristan Makedonya- Kosova) (Basqın Oran)

0550-Dadalı Türk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0551-Xakas Türkcesinde Birleşik Isimler (Mehmet Kara)( Ankara-2007)

0552-Diyarbakir Ve Çevresi Örnekleri Ile Xalq Inanclarında Tavaf-Dönme(Yaşar Kalafat)

0553-Qızıltepe Yöresinin -Sofrada Kelle- Geleneği Ve Türk Xalq Kültüründe Gemiğin Yeri(Yaşar Kalafat)

0554-Qocaeli Ve Çevresi Örnekleri Ile Türk Xalq Inanclarında Adanmışlıq-Sahiplilik (Yaşar Kalafat)

0555-Remil Aliyev-Mif Ve Folklor Genezisi Ve Poetikası (Yaşar Kalafat)

0556-Mario Alinei-Öz Geçmiş(Linguist -Emeritus, University Of Utrecht) (Arif Ismailniya)(Tebriz-2012)

0557-Türk-Etruskun Dil Akrabalık Bağı-La Parentela Linguistica Turco-Etrusca (Mario Alinei) (Arif Ismailniya)(Tebriz-2012)

0558-Talışlerde Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0559-Van Gölü Havzası Örnekleri Ile Xalq Inanclarımızda Ölüm Meleği(Yaşar Kalafat)

0560-Türk Mistik Kültüründe-Er-Veya Xalq Kültürümüzde-Er Tiplemesi (Yaşar Kalafat)

0561-Kültürel Kimlik Alqılayışına Eleştirisel Bir Yaklaşım (Yaşar Kalafat)

0562-Kısas Türk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0563- Karabağ Türk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0564-Xorasan Türk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0565- Xalac Türk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0566- Çepni Turk Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0567-Anadoluda Ulu Qadın Kişiler Ve Xalq Inancları (Yaşar Kalafat)

0568-Xalq Inanclarından, El Sanatlarına (Yaşar Kalafat)

0569-Türk Xalq Inanclarında QARA (Yashar Kalafat)

0570-Geçmişten Günümüze Türklerde Din Ve Ilgili Bazi Meseleleri(Yaşar Kalafat)

0571-Xamse Türklerinde Xalq Kültürü (Yaşar Kalafat)

0572- Karir Türk Xalq Inancları(Yaşar Kalafat)

0573-Türk Kültürlü Xalqlarda Axır Çerşembenin Mitolojik Muhtevası(Yaşar Kalafat)

0574-Alanya Yöresinde,Kilit-Bağ -Kitlenmek-Bağlanmaq (Yaşar Kalafat)

0575-(Kesli) Xalq Bilmecelerindeki Imgesel Anlatım Üzerine (Fevzi Qarademir)

0576-(Kesli) Kirim Türk xalq Anlatılarında Sayı Simgeçiliği (Bayram durbilmez)

0577-Rus Dilindeki Türkce Kelimeler Uzerine Bir Tasnif Denemesi (Minara Aliyeva Esen)

0578-Formes Verbales Nominalisees En Turc Et En Fransais (Mustafa Sarica)

0579-Ortaq Sır Qalıblarımız: Türk Dünyası Bilmeceleri Üzerine (Dilek Türkyılmaz)

0580-Aqraba Olmayan Dillerin Birbirine Etgisi Ve Bu Etkileşimin Sonucları (Nermine Memmedova)

0581-Türk Masal Ve Xalq Hikayelerinde Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesi Motifi Üzerine ( Ali Berat Alptekin)

0582-Noqay Türklerinde Ölüm Ile Ilgili Inanclar Ve Ağıtlar ( Dilek Ergönenc Akbaba)

0583-Guneş dil teorisi ana xatları tezine bağlı qrafikler-analizler (I.N.Dilmen)

0584-Özbek Türkcesinde E- Ve Bol- yardimcı Fiilerinin Birbirinin Yerine Kullanilmasi (Hikmet Koraş)

0585-Türkiyede Ismi Değişdirilen Köyler (Harun Tuncel)

0586-Sarı Uyqurlar Ve Sarı Uyqurca (Mehmet Ölmez)

0587-Divan Şirinde Erquvan (Şener Demirel)

0588-Sufi Allahyar Ve Sebatul Acizin (A. Deniz Abik)

0589-(Kesli) Sibirya Türk Destanlarında Qahramanın Yeraltı Ve Gökyüzü Dünyalarıyla Ilişgileri Üzerine Bazi Tespitler (Ibrahim Dilek)

0590-(Kesli) Türk Destanlarinda-Cocuqsuzluq (Naciye Yıldiz)

0591-(Kesli) Türk Destanlarında Kötü Xuylu Devler (Naciye Yıldiz)

0592-(Kesli) Sarı Uyqurların Kökeni (Erkin Ekrem)

0593-Saken Seyfullinin-Kökşetav Manzumesi Ve Daş Kesilme- Motifi (Cemile Kinaci)

0594-Mani Dininin Uyqurlar Tarafındn Devlet Dini Olaraq Qabul Edilişinin 1200. Yıl Dönümü Dolayısı Ile Bir Kaç Not(762-1962) (Şinasi Tekin)

 

 

0600-Türk Tarixi Açısından Sibiryanın Qısa Tarixi (Başlanqıcdan Xvi. Yüzyıla Kadar (Ilyas Topsakal)

0601-Türk Devletleri

0602-Ibn Xaldunun Tarixselci Devlet Quramı (Mustafa Yildiz)

0603-Osmanlı Devletinde Orta Asya Kökenli Askeri Unvanların Kullanımına Dair Bazı Tespitler (Emine Erdoğan Özünlü)

0604-Anadolu Medeniyetleri

0605-Çuvaşlar Ve Çuvaşya (Süer Eker)

0606-Motiflerin dili

0607-Tarixi Ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Şart Kipi (şahap bulaq)

0608-Qaradeniz Çevresi Türk Dili (Mustafa Öner)

0609-Türk Dilleri Ailesi (Talat Tekin)

0610-Tenqriciliğin Yaşayan Bir Yansıması-Qafa Tası Kültü (Kutlu Altay Kocaova)

0611-Alevi Bektaşi Geleneğinde Vasiyet Kültürü (Aziz Qılıc)

 

0613-Türk Kültüründe Asgeri Geyim-Quşam Ve Asger Modası (Süleyman Fidan)

0614-Edirneli Qadınların Geyim Quşam Kültürü-17. Yüzyılda (Gülser Oğuz)

0615-Seyahatnamede Sözlü Kültür Ve Anlatım Etkisi (R. Aslihan Aksoy Sheridan)

0616-Seyahatnaedeki Ayetlerin Işlevleri Üzerine (Ercan Akyol)

0617-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Qaraib Bir Anlatı-Hz. Ali Kayasi Efsaneleri (Yeliz Özay)

0618-Evliya Celebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları Ve Qurqudaki Işlevleri (Başak Öztürk Bitik)

0619-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Simit Ve Simitçiler (Fahri Dikkaya)

0620-Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Izmirin Tilsimleri (Gonca Kuzay Demir)

0621-taşkent şehri örneğinde özbekistandaki mezar taşlari ve milli kimliğe yansımaları (fatma acikit)

0622-Segirname (Halil Ersoy)

0623-Darwinism, Traditional Linguistics-And The New Palaeolithic Continuity Theory Of Language Evolution (Mario Alinei) (ingilizce)

0624-(Kesli) Selcuqlu Tariri Qaynaq Ve Araşdırmalar (Muhammet Kemaloğlu)

0625-(Kesli) Qaşqarlı Mahmıd Ve Divani Luğatit Türk (Zeyneb Qorkmaz)

0626-(Kesli) Türkcede Tümce Yapısına Sahib Tümlec Yantümceleri (Ergüvanlı Tarlan)

0627-(Kesli) Biz Cherkesler (Kafkas Dernekleri Federasyonu)

0628-XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Çavuşluq Teşgilatı (Ümit Qoç)

0629-Altay Soylu Dillerin Ortaqlığı Haqqında (Bazılxan Buhtuli)

0630-Ali Şir Nevayinin Divanlarında Mektublaşma: Aşıqdan Sevgiliye, Sevgiliden Aşığa (Tülay Gençtürk Demircioğlu)

0631-Hoca Ahmet Yesevi Tesirindeki Muğla Erenleri (Mehmet Naci Onal)

0632-Hoca Ahmet Yeseviden Öğütler (Emine Yeniterzi)

0633-Özbek Türkcesindek-O (A) Ünlüsü Üzerine (Hüseyin Yıldırım)

0634-(Kesli) Türk Damqalarının Kökeni (Gökbey Uluc)

0635-(Kesli) Doğudan Batıdan-Bir Kültür Öğesi Olan-Türk Atasözlerinin Yönetim Paradiqmalari-Açısından Incelenmesi (Adnan Akin)

0636-(Kesli) Güneş Dili Teorisi Qarşısında Qrek Dilinin Bazi Xususiyetleri (Mehmed Ali Ağaqayın)

0637-(Kesli) Sümerce Ve Etrüskce Arkaik Türk Dilleridir (Mahiye Morgül): (Hazirlagan M.Ünal Mutlu)

0638-(Dil) Türklerde-Guc-Ile Ilgili Sözcükler (1) Oktay Doğangün(turkcesivarken.com)

0639-(Dil) Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Hamza Zülfikar) (turkcesivarken.com)

0640-Eydi Novruz-Hüsen Feyzullahi(Farsca-Ebced)

0641-Türk Bayramı Novruz-Nevruz-Ergenegün-Nevruz Avrasyanın Ortaq Bayramı

0642-Türk Kültüründe Novruz-Nevruz (Ayşe Başçetinçelik)

0643-Türk Kültüründe Yenigün/ Novruz-Nevruz Bayramı (Bayram Durbilmez)

0644-Bulqaristan/Deliorman Alevilighinde Qirklar Bayrami (Novruz-Nevruz) Ve Hidrellez (Armaghan Coshqun Elchi)

0645-Novruz-Nevruz geleneği ve qırqızlarda novruz (doğan qaya)

0646-TÜRK Xalq KÜLTÜRÜNDE Novruz-Nevruz (Erman Artun)

0647-Novruz-Nevruz Ve Türk Kültüründe Renkler (Hayrettin Rayman)

0648-idil boyu tatarlarinda Novruz-Nevruz bayrami (ramile yarullina)

0649-Dobrucadaki Tatar Türklerinde Novruz-Nevruz Geleneği (Mehmet Naci Önal)

0650-Muğlada Novruz-Nevruz (Mehmet Naci Önal)

0651-Novruz-Nevruz Ve Musiqi (Nesrin Feyzoğlu)

0652-Novruz-Nevruz (Mehmet Yardımçı)

0653- Novruz-Nevruz Gülzura Jumakunova(Türksoy Dergisi-Mayis 2003)

0654-Zenicada Novruz-Nevruz Geleneği Ve Şenlikleri (Hasan Avni Yüksel)

0655-Adige (Çerkes) Dilinde Bulqar Türkcesi Alıntı Sözcükler (Ufuq Tavkul)

0656-Qırqız Türkcesiyle Yazılmış Alip-Bee Adli Ilk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine (Ufuk Deniz Aşçi)

0657-Derleme Sözlüğünde Kullanilan Gün Adlari (Ufuq Deniz Aşçi) (Mehmet Yastı)

0658-Yeni Bulqar Turkcesi Qaynaqları-1769 Tarixli Alti Dize Ya Da Ilk Çuvaş Şiiri (Oğuzxan Durmuş)

0659-Turk Lehceleri Sozluklerinde Somutlaşdirma Yoluyla Yapilmish Reng Adlari (Salim Kuchuk)

0660-Baburnamede Folklorik Ve Etnoqrafik Unsurlar (Hüseyin Baydemir)

0661-Islam Medeniyet Çevresinde Türk Imaji (Salim Koca)

0662-Strahlenberg Ve Ilk Çuvaşca Kelime Listesi(Oğuzxan Durmuş)

0663-Mr. Kumpir Dünyaya Açıldı! Türkcede Patates Için Kullanılan Bir Isim (Uwe Blasing)

0664-Söz Varlığı İle İlgili Çalişmalarda Kullanilacak Ölçütler(Bayram Baş)

0665-Murad-Name Ve Muhammediye Mesnevilerinde Ölüm Temi (Bayram Ali Qaya)

0666-Özbek Qoğurcaq (Kukla) Tiyatrosu (Hüseyin Baydemir)

0667-Ustad Aşıq-Aşıq Şemşir(Babek Qurbanov)

0668-Bozlaqlarda At (Nerin Köse)

0669-Samed Vurqunun Bakış Açısıyla On Bir Türk Şairi (Ahmet Bozdoğan)

0670-Kitabi Dede Qurqud Haqqında (Abdulqadir)(Ebced)(1913)

0671-Özbekistanda Geleneksel Tiyatronun Bir Şubesi: Maskarabazlıq Ve Qızıqçılıq (Hüseyin Baydemir)

0672-Oğuz Xaqan Destanında Tarixi-Dini-Beşeri Ve Tabiatüstü Unsurlar (Metin Özarslan)

0673-Doğal Ortamdan Sahneye Geçiş Sürecinde Xalq Oyunları Üzerine Düşünceler Ve Bazi Teklifler (Metin Özarslan)

0674- Munar-Efsanevi Hayat Ağacı (Nerin Yayin)

0675-Nevayinin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsca Ile Karşilaştirilmasi (A.Deniz Abik)

0676-Baba Mi-Balbal Mi-Yoksa Bediz Mi (Anıl Yılmaz)

0677- Osmaniye Örneğinden Hareketle Batı Türkleri (Azerbaycan-Türkiye) Destan Ve Hikayelerinde Ant (Yemin) Lar (Ali Berat Alptekin)

0668-(Kesli) Askerlik Üzerine Derlemeler( Doğan Qaya)

0679-(Kesli)Türkcede Üçüncü Grup (Ara) Ekler (Cahit Başdaş)

0680-Homeros Destanları Ile Dede Qurqud\ Qorqut Hikayeleri Arasındaki Qurqu, Yapı, Tip Ve Tema Benzerlikleri (Adem Can)

0681-Nevruzun Türk Tarixindeki Yeri Ve Önemi (Mehmet Ülge)

0684-Eski Türk Edebiyyatında Novruz-Nevruz Ve Novruziye-Nevruziye

0685-Türk Mitolojisinde Dağ Kültü (Fuzuli Bayat)

0686-Bayramlar Bayrami (Alirza Sarrafi)(Tükce-Ebced)

0687-Azerbaycan Ellerinde-Bayram Törenleri (Allahyari) (Fars-Ebced)

0688-Noel Bayramı Nasıl Başlamış

0689-Cocuq Eğitiminde Bayramların Rolü (Eldeniz Abbaslı)

0690-Hilmi Yavuzun Şiirlerinde Anne Sevgisi (Özcan Bayraq)

0691-Kerkük Daquqda Bir Bektaşi Tekkesi-Dede Cafer Tekkesi Ve Ritüelleri (Necdet Yaşar Bayatli)

0692-Türkiye Ve Azerbaycanda Mani Ve Bilmece Türü Arasındaki Ilişgiler (Hatice Içel)

0693-Eski Türklerde Bayram Ve Festivaller (Salim Koca)

0694-Çukurova Xalq Kültüründe Törenler, Bayramlar, Ġenlikler (Erman Artun)

0696-Xalq Edebiyatı Metinlerine Sovyetler Birliği Döneminde Ideolojik Yaklaşım: Alankay Batir Örneği (Bülent Bayram)

0695-Türkiyenin Doğu Qaradeniz Qıyısında Mayıs Yedisi Bayramı) (Ocal Oğuz)

0697-Sovyetler Birliğinde Qaşqarlı Mahmudun Divanını Konu Alan Araşdırmalar (A.N. Kononov)

0698-Anarın Ağ Qoç Qara Qoç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan Ve Türk Dünyası Ütopyasi (Parvana Bayram)

0699-Qazneliler Ve Büyük Selcuqlularda Bayramlar Ve Bayram Qutlamaları (Cihan Piyadeoğlu)

0700-Balıqesirde Bir Köy Seyirlik Oyunu-Tülü Kabak-(Demet Şafak Aydın)

0701-Oğuzca Ve -Anadolu Merkezli Oğuz Türkcesi (Mustafa Uğurlu)

0702-Cahit Külebinin Şiirlerinde Rengli Misralar Ve Türkcenin Rengleri (Gülşah Durmuş)

0703-Masallardaki Devlet Kuşu Motifi ( Kürşat Öncül)

0704-Tuva Türkcesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair

0705-Meslek Folkloru Kapsamında Geleneksel Mesleklerdeki Pir İnancı Ve Hikâyeleri Üzerine Bir Değerlendirme

0706-Ermenilerin Osmanlı Devletindeki Durumu Ve Kağızmanda Ermeni Mezalimi (1918-1920) (Yılmaz Karadeniz-Hidayet Kara)

0707-Eski Aşur Toplumunda Cocuqlara Ad Verme Geleneği (Hasan Ali Şahin)

0708-Kişilere Isim Vermenin Sahne Arkası (Gülcan Çolaq Bostançı)

0709-Terimler Haqqında (Raqib Özdem)

0710-Kültür Taşıyıcı Olan Aşıqların Dili (Nabi Kobotarian)

0711-On Sekizinci Yüzyılda Hindistanda Türkler Tarafından Qurulan Bir Gözlemevi-Jantar Mantar1 (Yavuz Unat)

0712-Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (1) -Dede Korkutta Çözülememđs Bir Ibare (Sadettin Ozchelik)

0713-Moğolistanda Yaşayan Türkler

0714-Eski Türkcede Moğolca (John R. Krueger) (Çeviren-Mustafa S. Kaçalin)

0715-Saxa Moğol Sözler-Uhanda Orohon Xulgana

0716-Le Mongol, Une Langue Sans Genres Ni Classes (Marie-Lise Beffa (Paris) Et Marie-Dominique Even)

0717-Moğolca Ve Türkcede Fiil-Tamlayici Ilisgileri (Feyzi Ersoy)

0718-Bazi Çin Qaynaqlarına Göre Bugün Çin Türkistanında Yaşıyan Xalqlardan Moğolların Örf Ve Adetleri (Muhaddere N. Özerdim-Sinoloji Doçenti)

0719-Türkce Ve Moğolcada Isim Çekim Eklerinin Sirasi (Yavuz Kartallioğlu)

0720-On The Use Of The Title "Beg" Among The Turks (A. Melek Özyetgin)

0721-The Older Mongolian Layer In Ancient Turkic (Gerhard Doerfer)

0722-Triplicated Triplets: The Number Nine In The Secret History Of The Mongols (Larrym Oses)

0723-Moğolca-Türkce Bir Enklitik (Ek-Edat)-Maqat > Mat (Bilge Özkan Nalbant)

0724-Loi Mongole Vs Loi Islamique (Entre Mythe Et Réalité) (Frans)( Denise Aigle)

0725-Zetasizm-Rotasizm Meselesi Ve Türkce Ile Moğolca Arasındaki Ilişgilere Dair Bazi Düşünceler (Aleksandr M. Şçerbak)

0726-Sozlerin Yuxu Yozumlari (Esse) (Araz Gunduz) (Turuz-2012).pdf

0727-Tuva Atasözleri(Mehmet Aça)

0728-Öznesi Gösterilmeyen Bir Cümle Tipi Daha (Selma Gülsevin)

0729- Cocuq Edebiyati Kitablarinda Şiirin Yeri (Nilgün Açıq Önqaş)

0730-Bağlam Içerisinde Yürek Ve Kalp Sözcükleri (Bayram Çetinkaya)

0731-Osmanlı- Türk Kültüründe Aşiq Şiirinin Belirleyici Rolü (Erman Artun)

0732- Başkurt Türkçesinde Kalip Sözler(Habibe Yazici Ersoy)

0733-Edirneye Xas Bir El Sanati Olaraq Süpürgeçilik Ve Süpürgeçilikde Kullanılan Terimler (Rifat Gürgendereli)

0734-Er-Soğotox Destanının Qurqusu (Fatih Kirişçioğlu)

0735-Fatih Devri Tarix Yazıçılığı Ve Literatürü (Abdulkadir Özcan)

0736-Prizren-Kosovadan Türk Dünyasına Bakış-Bay (Fatma Açıq)

0737-Özbekistanda Defin Ve Taziye Merasimleri (Fatma Açıq)

0738-Ilahiyyatchinin Yuxusunu Qarishdirmaghi (Bertran Rassel) (cheviren-Araz Gunduz) (2012)(doc)

0738-Ilahiyyatchinin Yuxusunu Qarishdirmaghi (Bertran Rassel) (cheviren-Araz Gunduz) (2012)(pdf)

0739-Türkün Oxunmamış Belgeleri-Nuvedi-Qarqadaşı Kitabesi

0740-Ehemeniler (Hexameneshiler) Dovrune Aid Turkce Yazı Numunesi

0741-Göytürk Ve Uyğurların Etnogenezi (Bextiyar Tuncay) (2012)

0742-Eski Uyqurca Bir Vesiqanın Budizmle Ilgili Küçük Bir Parçasi (Juten Oda)

0743-Birinci Dünya Savaşında Itilaf Devletlerinin Osmanlı Ermenileriyle Ilgileri Ve 1914/1915 Zeytun Isyanları (Nejla Günay)

0744-Uyqur Muhebbet Qoşaqları (Aşq Şiirleri)Nin Yapısal Özellikleri Üzerine (Alimcan Inayet)

0745-2800 Il Önce Türk Izi

0746-Soyadlarımızın Kökeni

0747-Saxa-Yakutların Tesvvurlerine Göre,Yuxarı Dünya Ve Onun Mifik Sakinleri (Bextiyar Tuncay)(2012)

0748-Koroğlu Dastanı, Yoxsa...? (Paris yasmasına\Nüsxesine Bir Baxiş) (Ali Velioğlu) (Turuz-2012)

0748-Koroğlu Dastanı, Yoxsa...? (Paris yasmasına\Nüsxesine Bir Baxiş) (Eli Velioğlu) (Turuz-2012)

0749-(Kesli) Qedim Osmanlı Qaynaqlarında Qeyde Alınmış Tayfaların Adlarını Yaşadan Bezi Etno Toponimlerin Etimolojyasına Dayir (Abasova Arzu Yüsif Qızı) (Ebced-2012)

0750-(Kesli) Azerbaycan Nağıllarında Başlanış Ve Qurtarış Ifadeleri (Ceferzade Hasan) (Ebced-2012)

0751-Şamanist Türk Mitolojosinin Erzurum Efsanelerindeki Izleri (Muharrem Kaya)

0752-Anadilinin Başlanqıcı, Yaxud-Uşaq Dili Sözlügü (Alirza Serrafi)(Ebced-Latin)(2012)

0753-Viyana Quşatmalarını Anlatan Iki Alman Xalq Şarkısı Örneğinde Türk Imaji (Leyla Cosan)

0754-Alman Masallarında Türk imaji (Leyla Cosan)

0755-Sınırları Aşan Bir Masal (Leyla Cosan)

0756-Almanyada Hristiyanlaştırılan Türk Savaş Esirleri Ve Bunların Vaftiz Törenleri (16-18. Yüzyıllar) (Leyla Cosan)

0757-Macar Georgun -Tractatus- Adlı Çalışması (Leyla Cosan)

0758-Ağıtlar (2007)

0759-Adana Mutfaq Kültürü Ve Adana Yemeklerinden Örnekler(Erman Artur)

0760-Eski Türk Inanişlrının Türkiyedeki xalq Hekimliğinde Izleri (muharrem kaya)

0761-Adana Müzesindeki Nerva Büstü Osman Doğanay)

0762-Könül Xanım-Bozqurtları Ağrı Dağı Efsanesi Romanlarında Köken Miti (MuharREM Kaya)

0763-Türk Xalq Anlatılarında Qadın (Muharrem Kaya)

0764-Tekirdağda Qadınların Kendi Aralarında Nişanda, Ve Yöresel Toplantılarda Oynadıqkları Oyunlar.Ve Adetleri ) (Erman Artun)

0765-Qırqızlarda Ca Ramazan (Doğan Kaya)

0766-Adana Mutfaq Kültüründe Ekmekler Ve Xamurişi Yemekler (Erman Artur)

0767-Uyqur Sözcügünün Kökeni Ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım (Alimcan Inayet)

0768-Uyqur Sahasındaki-Mir Gör Oğli-Destanının Olay Örgüsü Ve Bazi Motifler Üzerine (Alimcan Inayet)

0769-Gemi Qaldırma Qibris Türk Folklorunda Oyunlaşan Bir Denizçilik Töreni(Ali Duymaz)

0770-Göz Açıban Gördüyümüz Boyalar (Araz Gündüz)(Turuz-2012)

0771-Alevi Bektaşi Geleneğinde Vasiyet Ve Buyruq Uzerine (Aziz Qılınc)

0772-Asya Toplumlarını Etgileyen Alevi/Bektaşi Kültüründe Insanın Değeri (Hüseyin Özcan)

0773-Anadolu Alevi Kültüründe Qadına Baxışın Temelleri (Hüseyin Özcan)

0774-Sosyo-Kültürel Boyutlarıyla Alevilik(Hüseyin Özcan)

0775-Türk Kültüründe Xoşgörü Ve Örnek Bir Tip Olaraq Alevi/Bektaşi Xoşgörüsü (Hüseyin Özcan)

0776-Alevi-Bektaçi Kültüründe Nasihatlerin Değerler Eğitimindeki Önemi Ve Islahiye-Qabaqlar Köyünde Verilen Nasihatler (Mehmet Yavuz)

0777-Şamanizm

0778-Çoğul Qutsallar Arasında-Şamanizm

0779-Yaratilish Mitleri,Şamanizm Ve Tasavvuf Bağlaminda Düşüş, Mahrumiyet Ve Hapıs (mehmet Aça)

0780-Azerbaycan Ve Anadolu Folklorunda Saklanan Iki Şaman Tanrısı (A.Caferoghlu)

0781-(Kesli) Türk Kültür Tarixinde Alp Er Tonqa Ve Uyqur Türkleri Arasında Onunla Ilgili Anlatmalar (Adem Öger)

0782-(Kesli) Mani Tarzındaki Uyqur Xalq Qoşaqlari Üzerine Bir Değerlendirme (Adem Öger)

0783 (Kesli) Divanü Lüğatit-Türk Ve Uyqurlar (Ahmet B. Ercilasun)

0784-Türlü Cehennemler Üzerine Uyqurca Parçalar (W. Bang, Ve R. Rahmeti)

0785-(Kesli) On Uighur Elements In Budidhist Mongolian Texts (Shoqaito Masahiro)

0786-Modor Sostor-Tekerlemeler

0787-Canıltmacalar-Tekerlemeler

0788-Yaqut Şamanizmindeki Ija Kiil (Abdülkadir Inan)

0789-Teker Teker Tekerlemeler-Gülünclük,Alaysama Ve Sıradanlıq Üzerine Gözlemler(Hakan Atay)

0790-Eski Türklerde Ve Folklorda -Ant- (Abdülkadir Inan)

0791-Doğu Türk Ve Moğul Folklorundaki -Edrene- Kelimesine Dair (Abdülkadir Inan)

0792-Eski Türklerde Su Ve Su Ulaşimi (Hatice Palaz Erdemir)

0793-Türklerde Hidrellez Geleneği(Enver Aras)

0794-Tekirdağ Tekerlemeler(erman artun)

0795-(Kesli) Qarşı Yatan Qara Dağm Sorar Olsan (Araz Gündüz)(2012)(doc)

0795-(Kesli) Qarşı Yatan Qara Dağm Sorar Olsan (Araz Gündüz)(2012)(pdf)

0796-Türklerde Spor Kültürü

0797-Qazaq Edebiyatinda Manas Destani (Ali Berat Alptekin)

0798-Türk Xalq Hikayelerinde Ağac Motifi Üzerine (Ali Berat Alptekin)

0799-Ceyhundan Ceyhana Evlenme Ile Ilgili Bazi Qavramlar (Qalin, Saçı, Oxuntu, Aşerme, Toy) Üzerine (Ali Berat Alptekin)

0800-001-Men Iki Kere Yarım Güldüm (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce-Ebced-Latin)

0800-002-Tulanbarçı Hasan (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce-Ebced-Latin)

0800-003-(Ebced) Savadsiz Savadli (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce -Ebced)

0800-004-Savadsız Savadlı (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce -Latin)

0800-005- Yol Sozleri (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce-Latin-Ebced)

0800-006-Rasmi Tuğ(Hasan.M.Cafarzade) (Farsca-Ebced)

0800-007-Tufarqanlı Aşıq Abbas-Aşıq Abbas Ve Gülgez Peri (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-008-(1)-7- Deyimin Koku-Tufarqan (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-008-(2)-7- Deyimin Koku-Tufarqan (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-009-Alatoranlıqdan Günümüze Qeder Türkce Sözlüklerin Qısa Tarixi Dizisi (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce-Ebced)

0800-010-Tufarqanda Dava-Xastalıq Adları Üzre (Hasan..M.Cafarzade) (Farsca -Ebced)

0800-011- Narxatınla Appaq-Pamuq Prensesin Tutuşdurması (Hasan M.Cafarzade) (Turkce-Ebced)

0800-011-Latince-Narxatınla Appaq-Pamuq Prensesin Tutuşdurması (Hasan M.Cafarzade) (Turkce-Latin)

0800-012-Tufarqan Xalqının Unudulmuş Erenler Resmi (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-013-Mesaj Mektebi (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-014-Şaxsey Dasdaları (Hasan M.Cafarzade) (Farsca -Ebced)

0800-015-Azerbaycan Nağıllarında Başlanış Ve Qurtarış Ifadeleri (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-016-Zarafat,Azerbaycan Xalqının Danşıqlarında (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce-Ebced)

0800-017-Azerbaycan Nağıllarının Metninde Geden Ravi Sözləri (Hasan.M.Cafarzade) (Turkce -Ebced)

0800-018-Zarafatlar-Azerbaycan Yeniyermeler Içinde (Hasan.M.Cafarzade) (Türkce-Ebced)

0800-019-PE-NE-PE Çist (Hasan.M.Cafarzade) (Ebced-Fars)

0801-Türk Kültür Tarixinde Alp Er Tunqa Ve Uyqur Türkleri Arasında Onunla Ilgili Anlatmalar (Dem Öger)

0802-Türklerin Tarix Sahnesine Çıkışı Ve İlk Türk Devletleri İslamiyetden Önceki Türk Tarixi

0803-Yeni Uyqur Ve Türkiye Türkcesinde Fiil-Tamlayıcı Ilişgileri (Aysun Demirez Güneri)

0804-Folklorda Ağrı Dağı Obrazı Ve Ermeni Saxtakarlığının Manavi-Ideoloji Mahiyyetine Dair(Huseyn Alasgaroğlu Ismayilov)

0805-Uyqurlar

0806-Ninnilerde-Qadln Sorununa Bakış (Meric Qurtuluş)

0807-Uyqur Türklerinin Mitolojik, Dinî Ve Tarix Qadin Qahramanları Üzerine( Limcan Inayet-Adem Öger)

0808-Yeni Uyqur Ve Türkiye Türkcesinde Fiil-Tamlayıcı Ilişgileri (Aysun Demirez Güneri)

0809-Güreş tarixi

0811-Spor Terimleri Sözlüğü

0812-Güreşin Tarixcesi

0813-Uşaqda Atlı Cirit Sporu Ve Cirit Kültürü (Selcen Çiftçi)

0814-Türk Kültüründe Arqo (Emine Gürsoy -Naskali-Gülden Saöol)

0815-Arqonun Niteligi Ve Arqoya Baxış Açımız (Musa Cifçi)

0816-Terekeme-Qaraqalpaq Sözlerinden

0817-Sozlerin Bilceyi (Araz Gunduz) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0817-Sozlerin Bilceyi (Araz Gunduz) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0818-Kendimizin Tanrıs (Araz Gündüz).doc

0818-Kendimizin Tanris (Araz Gunduz).pdf

0819-Yaraşıqlı Qapqan (Tele) (Araz Gündüz). doc

0819-Yaraşıqlı Qapqan (Tele) (Araz Gunduz).pdf

0820-Shiirler (Araz Gündüz). doc

0820-Shiirler (Araz Gunduz). pdf

0821-Üzünde Göz Izi Var (Araz Gündüz). doc

0821-Uzunde Goz Izi Var(Araz Gunduz). pdf

0822-Biz hansı dilde danışırıq (Araz Gündüz). doc

0822-Biz Hansi Dilde Danishiriq (Araz Gunduz). pdf

0823-İKİ Elek(Araz Gündüz). doc

0823-Iki Elek(Araz Gunduz). pdf

0824-Qaradağlı Kəndinin Olayları(Araz Gündüz). doc

0824-Qaradaghli Kəndinin Olaylari(Araz Gunduz).pdf

0825-Bektashi Adab Ve Erkani (Huseyin Ozcan)

0826-(Kesli) Bektashi Fikralarinda Arqo (Hüseyin Özcan)

0827-(Kesli) Bektaşilikde Dört Qapı Qırq Maqam(Hüseyin Özcan)

0828-(Kesli) Nasreddin Hoca Fikralarinin Tasavvufi Yönü (Hüseyin Özcan)

0829-(Kesli) Bektaşilikde Dar Qavramı Ve Hallaci Mansur Etkisi(Hüseyin Özcan)

0830-Türklerin Geleneksel Dini Şamanizmin Orta Asya Eski Türk Qamu Huququna Etgisi (Aybars Pamir)

0831-Kodeks Kumanikusda Bilmeceler Ve Özbek Folklorundeki Şekilleri (Munis Curayeva)

0832-Lapseki Ve Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri Ve Buna Bağlı Anlatılar-Mekan Ve Insan Ilişgisi Bakımından ( Aziz Qılınc)

0833-Yazinin Keşfi Qonusuna Dini Metin Ve Arkeolojik Bulqular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım (Bahattin Dartman)

0834-Christianity Among The Cumans (Roger Finch)

0835-Eski Türklerde Su Ve Su Ulaşımı (Hatice Palaz Erdemir)

0836-Codex Cumanicusdaki Yansıma Sözcüklerin Leksiko-Semantik (Görev Ve Anlam) Bakımdan Tahlili (Ergün Koca)

0837-Türkiye Türkcesi Ve Qırqız Türkcesindeki Soru Ekinin Qarşilaştırılması

0838-Ukraynadaki Qıpcak Balballarinda Eşya Ve Motifler (Erdoğn Altınqaynaq)

0839-Kut-Tanri Ilişkisi Bağlaminda Türklerde Yönetim Erkinin Ilahi Temelleri (Selim Qaraqaş)

0840-Yükleme (Accusative) Ve Ilgi (Genitive) Halı Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler (Leyla Qarahan)

0841-Kök Dil Arayışı Ve Türkce (Haluq Berkmen)

0842-Tarixden Bugüne Türk Dili Alanı (Melek Özyetgin)

0843- Axir Ve Axiret Sözlerinin Türkcedeki Arxa/Arka Sözünden Törediyini Bilirdinizmi?

0844-Türk Inanc Ve Geleneklerinde -Zifaf (Hasan Koksal)

0845-Yunus Emre Ve Maqtumqulu (Qurbandurdı Geldiyev)

0847-Keçmişime Gülmeyime Ne Yaziq (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0847-Keçmişime Gülmeyime Ne Yaziq (Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0848-Öz Adi İle Böyüye Bilmeyenler(Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).doc

0848-Öz Adi İle Böyüye Bilmeyenler(Araz Gündüz) (Turuz-Tebriz-2012).pdf

0849-(kesli) Kürdemir toponimi-Kür deymir, yoxsa Kürd Emir (Vaqif Alıyev)

0850-On The Term Ortuq (Ortaq) "Merchant" Among The Old Turks (A. Melek Özyetgin)

 

0861-Divanü Lüğatit Türkde Qıpçaqca Qaydıyla Verilen Kelimelerin Tarixi Qıpçaq Sözvarlığı Içindeki Yeri (Unda Topraq)

0862-Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiler (Özen Yaylagül)

0863-Arabca Alfabetik Sözlüklerin Tanıtımı (Ali Cüneyt Eren)

0864-Qibris Ve Diğer Türk Ülkelerinde Ortaq Ninni Ve Tekerlemeler (Mehmet Yardımçı)

0865-Tevratla Quranda Qurban Qissasi Ve Dalamanda Bu Qissanin Sözlü Geleneğe Yansımaları (Sibel Turhan Tuna)

0866-Öksüz Öğüt Üvey Kardeş Mi? (Nadir Ilhan)

0867-Türkcede Ek+Kök / Kök+Ek Qaynaşmasıyla Ortaya Çıxan Ekler (Nadir Ilhan)0868-Çocuqların Dil Edinimi, Gelişimi Ve Dile Qatqıları (Nadir Ilhan)

0868-Çocuqların Dil Edinimi, Gelişimi Ve Dile Qatqıları (Nadir Ilhan)

0869-Divanu Luğatit-Türkden Qaziantep Ağzına Atasözleri (Nadir Ilhan)

0870-Qaşqayli Mahmudun-Divani Luğatit Türk-Yapıtında Mitolojik Dünya Modeli Ile Ilgili Bazi Qavramlar (Fuzuli Bayat)

0871-Qaşqaylımahmudun- Divani Luğatit Türkdeki Heceli Fiillerin Oğuz Ve Qıpçaq Qurupu Türk Lehcelerindeki Durumuna Istatistiksel Bir Bakış (Mustafa Toker)

0872-Türk Kültüründe Ağac Kültü (Ülker Şen)

0873-Türk Kültüründe Ağac Kültü -Sumer-Türkd-Dirik Ağacı-Qaba Ağacı (Islam Sadiq)

0874-Türk Dünyasındaki Düğünlerde Qoltuqlama Ve Qırmızı Quşaq Bağlama Geleneği (Sibel Turhan Tuna)

0875-Altay Ve Xakas Türkcesindeki Şimdiki Zaman Kiplerinin Muğla Ağzıyla Qarşılaşdırılması (Mehmet Qara)

0876-Serendi-Serender Kelimesi Üzerinde (Necati Demir)

0877-Altay Ve Teleütlerde 12 Hayvanli Taqvim (L. Karunovskaya-Çev-Reşide Adzhumerova-Emine Atmaca)

0878-Türklerde Islamiyet Öncesi Inanc Sistemleri- Öğretiler-Dinler (Erman Artun)

0879-Divani Luğatit-Türkde+La (Şerif Ali Bozkaplan)

0880-Bir Coğrafi Bölge Olaraq-Canıq-Ve Tarixi Alt Yapısı (Necati Demir)

0881-Qaradeniz Bölgesinde Beşik-Beşik Yapımı (Necati Demir)

0882- Divani Luğatit-Türk Söz Varlığında Yer Alan Ikilemeler (Bilal Aktan)

0883- Divani Lughatit-Turk Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar (Özen Yaylagül)

0884-Serendi-Serender Kelimesi uzerinde (Necati Demir)

0885-Alpamış Destanı Ve Bey Böyrek Hikayesi Arasında Bir Qarşılaşdırma (Selami Fedakar)

0886-Alpamış Destanı (Doğan Kaya)

0887-Alpamış

0888-Gezegen Adlari-Seyyare Adlari (Gökbey Uluc) (Turkcesivarken.Com).doc

0888-Gezegen Adlari-Seyyare Adlari (Gökbey Uluc) (Turkcesivarken.Com).pdf

0889-Alevi Ve Bektaşi Inanclarının Islam öncesi Temelleri (Ahmet Yaşar Ocaq)

0890-Divani Luğati Turkde Geçen Üç Şehrinin Yeri Ve Anlamı(Ibrahim Şahin)

0891-Vatan Özlemi Konulu Tatar Manileri (Çulpan Zaripova Şetin)

0892-Qaşqaylı Mahmud Ve Divani Luğatit Türkde Eğitim Ile Ilgili Qavramlar (Fahri Kayadibi)

0893-Qazaq Mitleri Ve Mitik Efsaneleri Haqqında (şakir Ibrayev)

0894-Mitoloji Ile Ilgili Temel Qavramlar(Süheyla Sarıtas)

0895-Unutulmaya Yüz Tutan Düğün Geleneklerimizden-Tohumkavut-Un Işlevi, Anlami Ve Kökeni Haqqında (Müharrem Öcalan)

0896-Dünya Öküzü-Efsaneler-Revayetler

0897-tarixi şaxhsiyetler haqqında yaratılan xalq bilgisi ürünleri üzerine bir durum incelemesi-aşıq paşa örneği (zeki qaymaz)

0898-Qurd Motifinin Türk Menşe Efsanelerindeki Anlami Üzerine (Namiq Aslan)

0899-Saha Türk Efsanelerindeki Tarihi Kişilik Tigin (Muvaffaq Duranlı)

0900-Qozmogonik Mitin Eskatolojik Serüveni (M. Öcal Oğuz)

0901-Memluk Qıpçaq Türkcesi Sözvarlığı-Yansıma Fiiler Üzerine Bir Inceleme (Akartürk Qaraxan)

0902-Memluk Devletinde Yemek Kültürüne Genel Bir Bakiş (Altan Çetin)

0903-Manastın Nuukerdi Yenmesu Ve Xan Seçulmesi (Sağınbay Orozbakov Varyantı)

0904-(Kesli) Ses Değişikliği Geçiren Kelimelerin Yazı Dilindeki Eski Şekilleri (Jale Özturk)

0905-Ismaili Hazara Türkleri (Dr. Yaşar Kalafat)

0906-Hazara Türkleri Ile Çepni Türkleri Xalq Inancları Qarşilaşdirmasi (Ali Çelik)

0907-Hazaraların Tarixi Ve Etnolojik Yapısı (Abdullah Mumammadi)

0908-Güney Türkmenlerine Ait Yaçıoğlu Ile Senem Türkülü Hikayesinin Anlam Ve Nesne Dünyası (Ismail Görkem)

0909-Ii. Izzeddin Keykavusun Veroiadaki Hristiyan Torunlari (Elizabeth Zachariadou)(Çeviren Şahin Qilic)

0910-Türkiyeye Yerleşen Afqanistan Qazaqlarından Derlenmiş Tekerleme, Bilmece Ve Ata Sözleri (Nergis Biray)

0911-Turk Mitolojisinde 9 Rakami(Turkce- Latin)

0912-Türk Mitolojisinde 9 Rakami (Türkce-Ebced)

0913-Türk Mitolojisinde 9 Rakami-Simbilosmi Adadi Noh Der Miyani Torkan(Farsca)

0914-Rüya Ve Bilmece-Dream And Riddle (Cabbar Isanqul)

0915-Hidirellez Ve Niğdede Unutulan Bir Gelenek-Niğde Cumaları (Nedim Bakırçı)

0916-Bahçesaray Köleleri(17-18yüzyıllar)(Ahmet Nezihi Turan)

0917-Dağlıq Qarabağ Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları (Osman Özkul-Hüseyin Vermez)

0918-Köl Tigin Yazitinin Kuzey Yüzünün 6.Satirinda Bir Düzeltme Denemesi Ve Bir Öneri(Erhan Aydin)

0919-Türkiyede Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makalelere Dair Bir Bibliyoqrafya Denemesi (Qalib Güner)

0920-Divani Luğatit-Türkde Oğuzca Olaraq Geçen-Keşür-Havuc-Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler (Qalib Güner)

0921-Ahmet Cevdet Paşanın Türk Dili Haqqındaki Görüşleri Ve Eserleri (Nevzat Özkan)

0922-Ergeş Uçqun- Şiirleri, Makaleleleri, Mektupları, Hakkında Yazılanlar Arslan Küçükyildiz'ın Kitabı Üzerine Notlar

0923-Anadolu Ve Qibris Ağızlarinda Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği Dulunmaq (Rıdvan Öztürk)

0924-Batili Üç Eserde Romantik Kurban Cem Sultan(Nesrin Tağizade-Qaraca)

0925-Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi-Sufi Ve Qaqauz Türkleri(Yonca Anzerlioğlu)

0926-Eski Türkcede Bazi Unvanlarin Yapisi Üzerine(Hatice Şirin User)

0927-Finlandiya Türkleri ve Türk Xariciyesinin Siyaseti (Saime Selenga Gökgöz)

0928-Qazaq Mitleri Ve Mitik Efsaneleri Haqqinda (Şakir Ibrayev)

0929-Koroğlu Men Bezirgan Destanındakı Özel Adlara Dair(Aşur Özdemir)

0930-Maveraünnehrde Ali Tekin Oğullari-qutluq Ordu Devleti 1020-1041(Ömer Soner Hunkan)

0931-Moğol İstilasi Sonrasi Kanqlılar-Kanklılar(Osman Yorulmaz)

0932-Moğol ve Türk İslam Devletlerinde Suyurqal Uygulaması (Kazim Paydaş)

0933-Ögedey Kaan Devrinde Türkistanda Teşgilat Yapisi(Araş Gör Ganizhamal Kushenova)

0934-Süleymannamede Eski Türk Destanlarina Ait Unsurlar Dil-Uslup ve Motifler (Hamdi gülec)

0935-Surecinde Qapali ve Dar Mekanlar (Aras. Gor. Ahmet doghan)

0936-Türk Dillerinde Söz Başı Dodaq Sesleri (Gerard Clauson-Ceviren Ozkan Oztekten)

0937-Türk Kültür ve Fikir Hayatinda Ekinçi 1875-1877 (Ali EROL)

0938-Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü (Belkıs Altuniş-Gürsoy)

0940-Yüzyıl Türkistan Edebiyatinin Aniti-Muhtar Evezov 1897-1961 (Mustafa Öner)

0941-Yüzyilda Bir Şenlendirme (İhya) Uyqulaması-Mormoc Köyünün İmari (Kelkit)(Bilgehan Pamuk)

0942-Elmin-Hami-Uchn-Anlashilan-Dili-(Albert-Eynshteyn)

0943-Halac Turklerinde Xalq Inanclari(Yashar Kalafat)

0944-Ahi Turbeleri Etrafinda Olushan Xalq Inanclari (Diyanet Ishleri Bashqanlighi Arshiv Kayitlarina Gore) (Yashar Kalafat)

0945-Hamse Turklerinde Xalq Kulturu

0946-Qarabagh Turk Xalq Inanclari

0947-Genclik Qurultayi Gozlemleri (Yashar Kalafat)

0948-Halaclar Ve Halacca (Mehmet Olmez)

0949-Yüzyilda Bir Şenlendirme Ihya Uyqulamasi Mormoc Köyünün Imari Kelkit(Bilgehan Pamuk)

0950-Yüzyil Türkistan Edebiyatinin Aniti Muhtar Evezov 1897-1961(Mustafa Öner)

0951-Türk Modernleşmesinde Sefir Ve Sefaretnamelerin Rolü(Belkis Altuniş Gürsoy)

0952-Türk Kültür Ve Fikir Hayatinda Ekinçi 1875-1877(Ali Erol)

0953-Türk Dillerinde Söz Başi Dodaq Sesleri (Gerard Clauson-Çeviren Özkan Öztekten)

0954-Süleymannamede Eski Türk Destanlarina Ait Unsurlar Dil Üslup Ve Motifler( Hamdi Güleç)

0955-Ögedey Xaan Devrinde Türkistanda Teşkilat Yapisi(Araş Gor Ganizhamal Kushenova)

0956-Moğol Ve Türk Islam Devletlerinde Suyurqal Uyqulamasi (Kazim Paydaş)

0957-Moğol Istilasi Sonrasi Kanglilar( Osman Yorulmaz)

0958-Maveraünnehrde Ali Tegin Oğullari Qutluq Ordu Devleti 1020-1041(Ömer Soner Hunkan)

0959-türk kültüründe donlarına göre atlara verilen adlar ve nişanları (salim küçük)

0960-Eski Türkcede Bazi Unvanlarin Yapisi Üzerine(Hatice Şirin User)

0961-Anadolu Ve Kibris Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği-Dulunmak-(Ridvan Öztürk)

0962-Yeni Uyqur Türkcesindeki Ses Hadiselerine Art Zamanli Bir Bakış (Ayhan Çelikbay)

0963-Türk Dilinin Tarixi Söz Varlığından Bir Örnek (Incimek) (Paşa Yavuzarslan)

0964-Orxun Yazıtlarında Sıfatlar-Sıfat Tamlamaları Ve Bunlara Ilişgin Bazı Açıqlamalar(Osman Kamal Karya)

0965-Tatar Edebiyatinin Az Bilinen Bir Türü-Münacatlar (Alsu Kamalieva)

0965-Tatar Edebiyatinin Az Bilinen Bir Türü-Münacatlar (Alsu Kamalieva)

0966-Saadet Çağatay-Qutlu Adiyle Makalelerim (Aysu Ata)

0967-Kozi Körpeş Bayan Sulu Hikayesinin Üç Versiyonu Üzerinde Muqayise Çalışması (Şeref Boyraz)

0968-Suvarlar- Doğu Avrupanın Esrarengiz Qavmi (Osman Karatay)

0969-Tatar Türkcesinde Uk-Ük Quvvetlendirme Edati ( Erdal Şahin)

0970-Moğol Fütuhati Ve Doğu-Bati Türk Yazı Dili Qavramları Üzerine (Aysu Ata)

0971-Türklerde Qan Qardeşliği Ve Antla Ilgili Unsurlar ( Ilhami Durmuş)

0972-Azeri Masallarında Av Kültü Ve Av Anlayışı(Kadriye Türkan)

0973-Meninskinin Sözlüğündeki Tartarca Sözcükle (Zühal Qarqı Ölmez)

0974-Divani Luğat-Qaşqaylı Mahmıd

0975-Kuzeydoğu Anadolu (Trabzon Ve Yöresi) Türk Ağızlarını Türk Dünyası Ağızlarına Bağlayan Özellikler (Metin Karaörs)(Cevdet Durqun) (Turuz-Tebriz-2012)

0976-Muazzez Ilmiye Çig-Makale Ve Belgeleri

0977-Balikesir Ve Batı Anadolu Yöresi Taxtaçı Türkmenleri (Hüseyin Kahraman Mutlu)

0978-Türk Devlet Yapısı Ve Duzeni (Islamiyetden Önce)

0979-Ergenekon-Şor Türkleri-Efsanenin Coğrafyasında Büyük Tapıntı (Gönderi-Cevdet Durqun)

0980-Hemedan Bölgesi (Iran) Bahar Ağzı Üzerine (Gulcihan Pehlivan)

0981-Beter Sözcüğünün Farkli Bir Kullanımı (Gülsel Sev)

0982-Qavram Alanları Açısından Qibris Türklerince Hayvanlara Verilen Adlar (Gürkan Gümüşatam)

0983-Hamse Türkleri Ve Ağzı (Bilgehan Atsız Gökdağ)

0984-Türkiye Türkcesi Ağızlarında Bağlaclar (Serdar Yavuz)

0985-Erzincan Ve Yöresi Ağızlarında -Sa Enklitiği (Turqut Baydar)

0986-Arnavutluq Devlet Arşivlerinde Bulunan Türkce Yazma Eserler-Erkanname- (Yunus Qoçaq)

0987-Söz Dizimi Açısından Qibris Türk Atasözleri-Turkiye Turkcesindeki Varyantlarla Paralellikler Ve Sapmalar (Gurkan Gumuşatam)

0988-Ağızbilimi Terimleri Sözlüğü Üzerine (Erdoğan Boz)

0989-Bahaeddin Ögelin-Harput Ağzı Fonetik Ve Morfoloji-Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme (Ercan Alkaya)

0990-Türkiye Türkcesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar (Ahmet Buran)

0991-Vezirköprü Ve Havza Ağızlarında Yabanı Bitgi Adları (Nuh Doğan)

0992-Kaş (Antalya) Ağzı Şekil Özellikleri Üzerine (Mehmet Dursun Erdem-Ramazan Bölük)

0993-Amasya Merkez Ağzının Ses Bilgisi Özellikleri (Ebru Silahşör)

0994-Qibris Ağzındaki Öz Türkce Kelimeler Açısından Dağarcıqın Dili (Osman Erciyas)

0995-Balikesir Taxtaçı Türkmenleri Ağzının Fonetik Özellikleri (Hüseyin Kahraman Mutlu)

0996-Pertek (Tunceli) Yöresi Kurmancısında Geçen Türkce Sözcükler (Ibrahim Tosun-Ali Koç)

0997-Azerbaycan Türklerinin Eski Mifik Tesevvürlerinin, Folklorunun Ve Bezi Adetlerinin "Bilqamış" Dastanindaki Izleri (Bextiyar Tuncay )(Turuz-Tebriz-5-2012).doc

0997-Azerbaycan Türklerinin Eski Mifik Tesevvürlerinin, Folklorunun Ve Bezi Adetlerinin "Bilqamış" Dastanindaki Izleri (Bextiyar Tuncay )(Turuz-Tebriz-5-2012).pdf

0998-(kesli) Topraq, Qum, Palçıq, Çamur, Gil Ve Mil Üzerine (Yasemin Bulut)

0999-(kesli) Yörgek-Yörek Kelimesi Üzerine(gülden sağol yüksekkaya)

1000-Kayseri Ve Yöresi Ağızları Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış (Nevzat Özkan)

1001-Gögtürk Tarixinin Çox Önemli Bir Belgesi-Soqutca Buqut Yazıtı (Saadet Çağatay-Semin Tezcan)

1002-Merzubanname Tercumasi Uzre (Semih Tezcan)

1003-Türk Dünyasının Bilgesel Ali Şir Nevai (Hüseyin Özcan)

1004-Cocuq Dilinde Atta Kelimesi Üzerine (Ceval Qaya)

1005-Darendenin Gizli Dili-Hazeynce (Cemil Gülseren)

1006-Türkce Ve Kürtce Mem U Zin Ile Fuzulunin Leyli Vu Mecnun Mesnevusinin Muqayisesi (Namik Açıqgöz)

1007-Türkce-Arabca Manzum Sözlüklerden Şübhayi Şibyan-1- (Inceleme) (Atabey Qılıc)

1008-Üveysi (Marqılan-1779-1845)

1009-Qıpçaq Sahasına Ait Sözlük Ve Qaynaqlarda At Ve Atçılıqla Ilgili Terminoloji(Can Özgür)

1010-Azerbaycan Ağizlari Üzerine Bir Deneme (Erdal Karaman)

1011-Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ve Türkiye Türkcesi Ağizlarinda Ikincil Uzun Ünlüler (Ahmet Buran)

1012-Qarabağa Verilen Isimler Ve Bu Vilayetteki Yer Isimlerinde Türk Boylarının Izleri (Erdal Karaman)

1013-Bolvadin,Çayve Çobanlar Ilçeleri Ağızları (Ses Bilgisi) (Erhan Solmaz)

1014-Qarabağ-Etimolojyası, Arazisi Ve Sarhadları

1015-Türk Dilinde-ÇA-Eki Ve Bu Ek Ile Yapılan Isim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme (Zeynep Korkmaz)

1016-Dede Qorqut Hikayelerinde Barınma Ile Ilgili Sözler Ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine(Yeter Torun)

1017-Revani Divani (Ziya Avshar)

1018--Qali Ekinin Sibirya Tatar Türkcesindeki Kullanımı Üzerine (Ercan Alkaya)

1019-Tatar Türkcesinde Fonetik Ve Morfolojik Değişiklikler (G.X.Kudaşev) (Çev.Ercan Alkaya)

1020-Satırarası Quran Çevrisi (Janos Eckmann) (Tezcan)(Budapest-1976)

1021-Kelime Ortasında Anorqanik B-P-M-Nin Türemesi (Janos Eckmann)

1022-Hüsn Ü Aşq Mesnevisinde Dramatik Aksiyonu Oluşturan Değerler Üzerine Bir Inceleme (Ahmet Içli)

1023-Hanqısını Seçdiniz-Er Samırmı, Orpheusmu (Ibrahim Dilek)

1024-Önqöt Mezar Külliyesi Ve Külliyede Bulunan Damqalar (Ibrahim Dilek)

1025-Qırqıstan -Çu Bölgesinde Nulunmuş Kök Türk Dönemin Ait Üç Yeni Heykel (Anıl Yılmaz)

1026-Bir Xun Şehri-Tungh-Van Çenq (Tilla Deniz Bayquzu)

1027-Göktürk Dönemi Insan Figürlü Taş Anitlar (Lale Avşar Skenderzade)

1028-Atasözlerinin Değişik Kültür Ve Dilleri Anlamadaki Rolü (Gülden Tüm)

1029-Türk Dilleri Ailesi (Talat Tekin)

1030-Madara Qaya Qabartması Ve Kitabeleri (Ali Ahmetbeyoğlu)

1031-Vilhelm Thomsenin Çalışmaları Ve Qırqızıstanda Bulunan Göktürk Yazıları (Çetin Cumaqulovic Cumaqulov)

1032-Günümüz Türk Dillerive Sözlükleri Ek-Halacca Ye Salarca Haqqında Bir Kaç Soz (Mehmet Ölmez)

1033-Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Qaya Üstü Resim Ve Yazıtları Ile Bunların Tarixi Alt Yapısı (Necati Demir)

1034-Avçi Quş Ikonoqrafisi Ve Hünernamedeki Betimlemeleri(Nalan Türkmen)

1035-Çuy Bölgesinde Bulunmuş Göktürk Dönemine Ait Iki Heykeli Yeniden Değerlendirmek (Anıl Yılmaz)

1036-Iki Sir Iki Qahraman-Uşun Qoca Oğlu Segrek Ile Qozı Köpreş (Mehmet Aça)

1037-Dedequrqud Üzre (Hasan Umudoğlu) (Turke-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

1038-Dedequrqud Ve Oğuz Üzre Dağınıq Yazılar (Hasan Umudoğlu) (Turke-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

1039-Fu-Yü Qırqızlarinin Günlük Hayatta Kullandıqları Bazi Kelimeler (Hu Zhen-Hua) (Çev- Hülya Kasapoğlu Çengel)

1040-Geyim Olqusu Sosyo-Kültürel Bakış Ve Türklerde Geyim (Mahmut Tezcan)

1041- Kirim Hanlığı Zamanında Yazılmış Qarışıq Dilli Bir Quran Tefsiri Ve Bu Tefsirde Geçen Sıra Dışı Bazi Ünlü Türemeleri (Mehmet Vefa Nalbant)
1042- Sabitin Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler Ve Xalq Söyleyişleri (Yunus Qaplan)

1043-Terken Unvani Haqqında (Saadettin Gömeç)

1044-Eski Anadolu Türkcesinde Eczaçılıq Terimleri Ve Bu Terimlerin Tip, Botanik, Zooloji, Madençilik, Kimya Terimleriyle Ilişgileri (Gürkan Gümüşatam)

1045-Iğdir Eli Yer Adlarında Kullanılan Reng Adları Üzerine Bir Inceleme (Yup Sertaç Ayaz-Selin Ayaz)

1046-Yenisey Yazıtlarından 10-25- 41- 51-70-109 Ve 110 Üzer-Ne Etimolojik Açıqlamalar Ile Düzeltmeler (Osman Fikri Sertkaya)

1047-Eski Türk Yazıtlarında Ilk Iletişim Belgeleri ( Taner Karahasanoğlu)

1048-Xaçlılar ve ipek yolu (Güray Kırpık)

1049-Timurluların Islam Maden Sanatına Katqilari (Lütfiye Göktaş Kaya)

1050-Klasik Türk şiirinde Qadin Taki Ve Aksesuarlari (Melek Dikmen-Kamile Çetin)

1051-Göklen Türkmenleri (=Türkmenistan) Halk Inançlarindaki Ölüm Temasina Dair Bazi Karşilaştirmalar ( Yaşar Kalafat)

1052-Altay Demoqrafisinde Dolqan Ve Tofa Türkleri (Yaşar Kalafat)1053-Altay Türk Halk Inanclarindan Anadolu El Dokumaçılığına (Yaşar Kalafat-Noyan Güven)

1053-Altay Türk Halk Inanclarindan Anadolu El Dokumaçılığına (Yaşar Kalafat-Noyan Güven)

1054-Kosava Ve Dünya Türk Genclik qurultayi Gözlemleri( Yaşar Kalafat)

1055-Mardin-Qızıltepe-Bozhöyük-Yöresinde Beden İşaretleri (Mehmet Hazar)

1056-Şikayetname ( Molla Mehmed Füzuli ) (Aydın Ibadı-Hasan Omudoğlu) (Turke-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

1057-dede qurqud kitabı ile oğuz destanı arasındaki munasibeler (Ahmet B. Ercilasun)

1058-köl tigin yazıtı bir nutuq metni midir (Ahmet B. Ercilasun)

1059-Bozqır xalqlarında Hakimiyet Düsüncesinin dile Yansıması-Tengri-Kut Çanyü (konuralp ercilasun)

1060-iki devlet qarşısında pir sultan abdal (gülseren özdemir)

1061-Pir Sultan Abdalın Deyişlerinde Animizmin Ve Islamiyet Öncesi Eski Türk Inanclarının Izleri (gülseren özdemir)

1062-bektaşi nefesleri ve çalçakırlar köyündeki örnekleri (filiz qılıc)

1063-Sultan III. Selimin-18. Yüzyıl Osmanlı-Türk Müziğine, Teorisine Ve Nota Yazım Biçiminin Gelişimine Qatqıları (Oğuz Qaraqaya)

1064-Qızıldeli süreklerinde okunan nefesler (derleyen: refiq engin)

1065-Pir Sultan (Alper Çağlayan)

1066-islamiyetden önce türklerde eğitim ve Öğretim (Siddik ünalan-xaqan öztürk)

1067-Amasya Yöresi Alevi Ocaqları (Harun Yıldız)

1068-Osmanli Döneminde Olumsuz Davranışlara Qarşi Sivaslı Aşıqların Başqaldırı Ve Yergi Şiirleri (Mehmet Yardımcı)

1069-Renk Simgeçiliği Ve Din (Ihsan Toker)

1070-sayın qala (şahın dej) haqqqında bildiklerim (türkce-ebced) (çağdaş tebrizli)

1071-Pir Sultan Abdalın Tanrı Anlayışı (Ilyas Üzüm)

1072-Tarixçi Gözüyle Orxun Kitabeleri (Ekrem Memiş)

1073-eski türkcede oğuzca belirtiler (zeyneb qorkmaz)

1074-Dede Qurqut Hikayeleri Bağlamında Dua (Abdurrahman Güzel)

1075-Pir Sultan Abdal Shiirlerinde Anlatıcının Konumu (Ayshegul Utku Gunaydın)

1076-Çukurovada (Yukariova) Yas Törenleri Ve Ağit Söyleme Geleneği (Ismail Görkem)

1077-14-15.Yüzyıl Tip Metinlerinde Söz Dizimi Aykırılıqları (Şaban Doğan)

1078-Kuracada Türkce Sözler-Vam Vajehayi Türki Der Zebani Kore (H. Və. Çüey. Tarcume-Mahbuba Herısçiyan) (Farsca-Ebced)

1079-pir sultan abdal ve sivas qaynaqlı cönklerde bazi şiirler (doğan qaya)

1080-Gögtürk Yazıtlarındaki-Türük Oğuz Beglri Bodun Eşidinğ-Oğuz Yeme Tarkınc Ol Temiş- Cümlelerinde Geçen Oğuz Kelimesi Üzerine (Ahmet Karadoğan)

1081-gögtürk metinlerinde yönelme halının kullanıldığı cümlelerdeki işlevleri (cevdet şanlı-kaan yılmaz)

1082-Kul Nesimi-Hayatı Ve Şiirleri

1083-Türk Sözcüğü Üzerine (Ismail Haqqi Ergüven)

1084-Klasik Gitar Eğitiminin Boyutları (Cansel Şenoğlu Önder) (Gökay Yıldız)

1085-Türk Sanatı Ikonoqrafisinde Gün-Ay Motivleri Ve Çağdaş Türk Resmine Yansıması (Zuhal Arda)

1086-Çaroymaqda Orucluq (Mahmıd Faqih)(Türkce-Farsca-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

1087-Cütçü Ile Ayı (Mahmid Faqih)(Turkce-Ebced) (Turuz-Tebriz-2012)

1088-Alevilikde Ocaq Qavramı (Ali Yaman)

1089-Bican Ercilasun Yaşamı-Yapıtları (Hüseyin Yıldız)

1090-Türklerde Ağıt Geleneği Ve Burdur Ağıtlarının Bu Gelenek Içindeki Yeri (Aynur Qoçaq)

1091-Anadoluda Nevruz Qutlamaları (Ramazan Qaraman )

1092-Qarib-Namede Insan Ve Bazi Insani Değerler (Beyhan Kesik)

1093-Türklügün En Eski Bayramı Nevruz Ve Tarixi Alt Yapısı (Necati Demir)

1094-Anlambilim, Ilgili Alanlar Ve Türkce (Doğan Aksan)

1095-Dilin Türleri (Doğan Aksan)

1096-Oğuzlar-Türkmenler-Tarixi-Boy Teşgilati Ve Boylar

1097-Issıq Qurqan Yazısı-Türklerin Gizli Tarixine Bir Bakış

1098-Türk Kültür Çevresinde Ant (Ilhami Durmuş)

1099-Xalq Kültürü Bağlamında Qahvehanelerin Toplumsal Ve Mekamsal Dönüşümleri-Diyarbakır Kent Örneği (Kamuran Sami)

1100-Tofiq Qarayev Kimdir-Dünyaya Gəlməyimi Düz Eləmədim. O Da Öz Əlimdə Deyildi

1101-Qaraçay-Malqar Türklerinin Etnik Oluşumu Bulqar Ve Sabir Hunlarının Rolu (Adilxan Adiloğlu)

1102-Osmanlı Imparatorluğu Döneminde Qayrimüslim Vatandaşların Imar Faaliyetleri Ve Mustafapaşa (Sinasos) (M. Sacit Pekak)

1103-Varlığın Yoksunlluğundan Yoksulluğun Varlığına -Ali Nizami Beyin Alafranqalıgı Ve Şeyxlığı (Beyhan Kanter)

1104- Derviş Paşanın Murad-Namesinde Ses Ve Aheng Ile Ilgili Sanatlar (Beyhan Kesik)

1105-Qazaq Turklerinde-Nevruz-Novruz (Suer Eker)

1106-Qazan tatarlarinda ve hacilarda mani soyleme geleneği(çulpan zaripova çetin)

1107-evliya çelebiye göre acem manisi hikmet ilaydın

1108-Negerişi Be Tarixe Tercmehayi Qurani Kerim Be Zabani Türkmeni (fars-ebced)

1109-Qutsal Ocaqlar, Eski Inanc Yerlerimiz- Düldül Ocağı Ve Eski Türk Yazısı (M.R.Yengi).doc

1109-Qutsal Ocaqlar, Eski Inanc Yerlerimiz- Düldül Ocağı Ve Eski Türk Yazısı (M.R.Yengi).pdf

1110-Azerbaycanda Pir Inanclari (Maarife Hacıyeva)

1111-Qafhayi Hakim-Firdovsi- Der Şahname (Araş Azad)

1112-Zerni (Zerneq) De 7200 Yıl Önceden Medeniyet Tapılmışdır(Arif Ismailniya)

1113-Sözlü Kompozisyon Teorisi Ve Günümüz Xalqbilimi Çalışmalarındaki Yeri (Özkul Çobanoğlu)

1114-Mehmed Emin Efendinin Seyahatnamesine Göre Eski Bir Türk Şehri-Dehistan (Fikret Türkmen)

1115-Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıqlarla Ilgili Mitler Ve Inanışlar-Iyeler Ve Yaratıqlar (Çulpan Zaripova Çetin)

1116-Kültürümüzde Qoç Ve Qoç Fiqürü (Eyup Sertaç Ayaz)

1117-Beşdaş Oyunu (Qərcimədaş)

1118-Eski Türk Dini (Ismail Haqqi Küpçü)

1119-Et Tuhfetüz Zekiyye Fil Luğatit Türkiyye

1120-Qazaq Kültüründe 12 Hayvanlı Taqvim

1121-Zati Divanında Xalq Inanışları (Xaqan Yekbaş)

1122-Tip Ve Tibb-I Nebevi Haqqinda Muasir Çalişmalar (Bibliyoqrafya Denemesi) ( Veli Atmaca)

1123-Qumuq Turkcesi Atasozleri Haqqinda Yapılmış Yeni Bir Çalişma Üzerine (Xaqan Akca)

1124-Divriğinin Qapı Toqmakları Ve Qapı Halqaları ( Mustafa Denktaş)

1125-Xalq Kültüründe Nazar, Nazarlik Inanci Ve Bunlara Bağlı Uyqulamalar (Nilgün Çıblak)

1126-Elxanlı Hakimiyeti Zamanında Iranda Din (A. Bausani) (Çev.Mustafa Uyar)

1127-Alevi Bektaşi Inancına Göre Qadın (Ibrahim Bahadir)

1128-Nasreddin Hoca Fikralarında Mitolojisinin Ve Xalq Inanışlarının Izleri (Turqay Qabaq)

1129-Türk Toplumunda Geleneksel Dini Yaşam Ve Xalq Inancları: Taşrada Yaşayan Insanlar Arasında Uyqulamalı Bir Çalışma (Mustafa Arslan)

1130-Çengiz Aytmatovun Eserlerinde Falçılıq, Kehanet Ve Rüya Motifi (Gülsine Uzun)

1131-Kaz Dağlarında Dağ, Ağac Ve Ocaq Kültü Üzerine Inanış Ve Uyqulamalar (Ali Duymaz Halil Ibrahim Şahin)

1132-Özbek Xalqbiliminde Qurt Kültüne Ait Xalq Inancları (Mamatqul Juraev-Barno Nurmuradova)

1133-Geleneksel Kültürümüzde Ve Aşıqarın Dilinde Sayılar (Mehmet Yardımçı)

1134-Çukurova Qonar-Köçer Türkmenlerinin Xalq Kültürlerinde Eski Türk Inanclarının Izleri ( Erman Artun)

1135-Geysi Dili Ve Burdur Yöresel Geysileri (Ayşe Işbilen)

1136-Ibn Arabinin Felsefe Ve Filozoflara Bakışı (Ismail Erdoğan)

1137-Re'y Qavramının Etimolojik Düzeni Ve Qavramsal Gelişimi (Kadir Gürler)

1138-Kültürumüzde Uluslararasi Boyutları (Metin Işçi)

1139-18. Yüzyil Istanbul Ağzi Haqqında Bazi Gözlemler (Mehmet Gümüskiliç)

1140-Simbolizm

1141-Türk Mitoljisinde Fetişizm

1142-Lenkeran Folklor Müsameresi Ve Azerbaycan Xalq Sufizmi (Yaşar Kalafat)

1143-Aşqın Iki Yüzü Tek Halı-Aşıq Qarip Hikayesi Ile Romeo Ve Julietin Muqayisesi (İbrahim Dilek)

1144-Ettuhfetul Zekiyye Fi Luğatit Türkiyyede Alet Isimleri (Akartürk Qaraxan)

1145-Türk Xalq Hikayelerinden Arzu Qamber (Arzi Qamber) Hikayesinin Kerkük Ve Tuzhurmati Varyantlarının Muqayisesi (Inceleme-Metin) (Necdet Yaşar Bayatlı)

1146-Buğut Yazıtı Ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine(Cengiz Alyılmaz)

1147-Türk Inanış Ve Düşünüş Sistemlerinde Meyve (Mehmet Aça)

1148-Tepegöz Masalının Trabzon Varyanti Üzerine Bir Değerlendirme(Kemal Üçüncü)

1149-Tuva Destan Ve Masallarının Araşdırılmasında Tür Sorunu (Mehmet Aça)

1150-Çankiri Qızılırmaq Ilçesi Quzeyqışla Ve Güneyqışla Köyü Kilim Dokumaları (Serpil Ortaç)

1151-Ermeni Qipçaqlari Mi Qreqoryen Qipçaqlar Mi?(Gülnisa Aynakulova)

1152-Türk Mitolojisinde Önemli Sayılar (Süheyla Sarıtaş)

1153-Bektaşi Geleneklerinde Balkanlara Ilk Geçiş-Sari Saltuq Söylencesi (Belkis Temren)

1154-Erzincan Çayırli Ilçesi Mezarlarinda Quş Motifi (Halit Çal)

1155-Kirim Kültüründe Maramalar (H.Feriha Akpinarlı-Fatma Nur Başaran)

1156-Xalq Tibbinin Kökenleri-Teşhisten Tedaviye Din Ve Büyü Ilişkisi (Melike Kaplan)

1157-Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair Inancin Türk Mitolojisindeki Kökleri Üzerine (Pervin Ergun)

1158-Kerkük Ağzında Mani Ve Horyata Dair (Ziyat Akkoyunlu)

1159-Klasik Türk Şiirinde Duyquların Dili-Çiçekler (Yavuz Bayram)

1160-Türk Halklarinda Kurt Ağzi Bağlama Inanci (Yaşar Kalafat)

1161-Eski Orta Asya Kavimlerinin Çin Lle Olan Ilişgileri Haqqında Qısa Bir-Inceleme (Ayşe Onat)

1162-Ermeni Harfli Qıpçaq Türkcesi (Ibrahim Arikan)

1163-Ermeni Harfli Qıpçaq Türkcesiyle Yazılmış Töre Bitigi Ve Bu Eserdeki Töre, Yarqı, Bitik Terimleri Üzerine (Hülya Kasaboğlu Çengel)

1164-Türk Kültüründe Ağac Kültü Ve Dut Ağacı(Ülkü Gürsoy)

1165-Tebrizde Tepremler (Farsca-Ebced)

1166-Türk Destanlarında Tipler Ve Motifler(Mehmet Yardimci)

1167-Ratisbonlu Petahyada Türkler Ve Yurtları Haqqındaki Bilgiler (Osman Karatay)

1168-İran, Halaclar Ve Xorasan Türklerinden Molla Nasreddin Fıkraları (Çev-Sultan Tulu)

1169-Nurullah Ataç

1170-Canimen Halayi Ile Leylim Türküsünün Qarşılaştırılması (Leyla Akgül)

1171-Osmanlının Merkezi Bektaşiliğinden Merkezi Dergahçılığa "Ilerleme" Düşüncesi Ve "Yedi Yıllıq" Pratik Üzerine Birkaç Değinme (Ahmet Ateş)

1172-Oğuzların 10. Yüzyıldaki Bazi Dinsel Tasavvurları Üzerine(Ahmet Ateş)

1173-Işığın Secdesi: Samah (Leyla Akgül)

1174-Pir Sultan Ocağı (Ali Haydar Avci)

1174-Pir Sultan Ocağı (Ali Haydar Avci)

1175-Türkce Haqqındaki Görüşlerim (Johan Vandewalle)

1176-Orta Turk Dili (Ozbekce) (Baxtiyar Raxmanoğlu Karimov-Şaxmad Şahnazoğlumutalov) (Taşkend-1992)

1178-Tatar Türkleri Arasındaki Hiristiyanlar-Kreşinler (Durmuş Arik)

1177-Ahmad Yesvi Devrindeki Ortaçağ Asyasının Etnoqrafyası (Aknoldoeva-Çev-Fazil Afiş)

1178-Tatar Türkleri Arasındaki Hiristiyanlar-Kreşinler (Durmuş Arik)

1179-Qutatqu Bilik Zikr Etdiyi Buğraxan Kimdir (W.Barthold) (Türkce-Ebced)

1180-At Gölü-Qoca Beyli Nağılı (Seid Fiyuzat ) (Türkce-Ebced)

1181-Üşdüm Ha Üşudüm (Musa Herisinajad)(Türkce-Ebced)

1182-Deli Dumrul-Duomrul (F.Zeynalov-S-Alizade)(Ebced)(2004)

1183-Dumrul-Duomrul Adının Menşeyi Ve Deli Domrul Boyundaki Bazi Motivlerin Qaynaghina Dair

1184-Inanclar(Azerbaycan)

1185-Qırqızların Ortaya Çıxışı-Qırqız Terimi Üzre

1186-Qazaqca Ile Türkcenin Qarşılıqlı Anlaşılabilirliği Üzerine (Ümran Sinikçi)

1187-Van Türkülerinde Aşq, Ayrılıq Ve Memleket Sevgisi (Seyid Battal Uğurlu)

1188-Türk Kültüründe Destan Ve Battal Qazi Destanı (Necati Demir-Mehmet Dursun Erdem)

1189-Battal Qazi Destanındakı Beldeler Ve Tabiat Parşçaları (Doğan Qaya)

1190-Tarixsel Gelişim Sürecinde Seyyid Battal Gazi-Hacı Bektaşiveli!Bağlantısı Ve Günümüze Yansimalari (Ilyas Küçükcan)

1191-Anadolu Inanc Ve Kültür Tarixinde Seyyid Battal Qazi Kült Kimliği

1192- Türkce Ve Japoncada Ad-Durum Ve Iyelik Eklerine Ilişgin Bir Qarşılaşdırma (Asuman Yetişen)

1193-Seyyid Battal Qazi Ve Seyyid Qazi Tekkesinin Türk Islam Inanc Kültür Tarixinde Yeri (Bakı Öz)

1194-Battal Qazi Ve Eskişehir

1195-Avrupa Ile Asya Arasında Önemli Bir Keçiş Noktası Geliboluda Tariqatlar Ve Tekkeler (Selami Şimşek)

1196-Osmanlı Saray Mutfagından Notlar (Ilknur Haydaroğlu)

1197-1525 Tarixinde Adana Sancağında Türkce Kişi Adları Üzerine (Yılmaz Qurt)

1198-Yunanca-Osmanlıca-Qaramanlıca Bir Sözlük- Leksikon Ellinoturkikon (Mustafa Qılıcarslan-Hayrullah Kahya)

1199-sahib garayxan yarlığı (abdulla battal)

1200-selcuqlular zamanında anadoluda türk medeniyeti (fuat köprülü)

1201-Türklerde Saray Teşgilati Ve Hayati (kemal göde)

1195-Avrupa Ile Asya Arasında Önemli Bir Keçiş Noktası Geliboluda Tariqatlar Ve Tekkeler (Selami Şimşek)

1196-Osmanlı Saray Mutfagından Notlar (Ilknur Haydaroğlu)

1197-1525 Tarixinde Adana Sancağında Türkce Kişi Adları Üzerine (Yılmaz Qurt)

1198-Yunanca-Osmanlıca-Qaramanlıca Bir Sözlük- Leksikon Ellinoturkikon (Mustafa Qılıcarslan-Hayrullah Kahya)

1199-Sahib Garayxan Yarlığı (Abdulla Battal)

1200-Selcuqlular Zamanında Anadoluda Türk Medeniyeti (Fuat Köprülü)

1201-Türklerde Saray Teşgilati Ve Hayati (Kemal Göde)

1202-Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Boğazköy Tabletleri(Kemal Balkan) (Istanbul-1948)

1195-Avrupa Ile Asya Arasında Önemli Bir Keçiş Noktası Geliboluda Tariqatlar Ve Tekkeler (Selami Şimşek)

1196-Osmanlı Saray Mutfagından Notlar (Ilknur Haydaroğlu)

1197-1525 Tarixinde Adana Sancağında Türkce Kişi Adları Üzerine (Yılmaz Qurt)

1198-Yunanca-Osmanlıca-Qaramanlıca Bir Sözlük- Leksikon Ellinoturkikon (Mustafa Qılıcarslan-Hayrullah Kahya)

1199-Sahib Garayxan Yarlığı (Abdulla Battal)

1200-Selcuqlular Zamanında Anadoluda Türk Medeniyeti (Fuat Köprülü)

1201-Türklerde Saray Teşgilati Ve Hayati (Kemal Göde)

1202-Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Boğazköy Tabletleri(Kemal Balkan) (Istanbul-1948)

1203-Qatli Am Der Azerbaycan (Fars-Ebced) (Taymaz Urmulu)

1204-Xaç Döğşleri-Canghayi Salibi (Fars-Ebced) (Taymaz Urmulu)

1205-Tarixde Türk Devletleri (Türkce-Ebced) (Taymaz Urmulu)

1206-Muxteser Osmanlı Deveti Tarixi (Turkce-Ebced) (Taymaz Urmulu)

1207-Pişineye Meseleyi Kürd Ve Azerbaycan Az Safaviyye Ta Hal (Fars-Ebced) (Taymaz Urmulu)

1208-Özbek Türkcesiyle Türkiye Türkcesi Arasında Aile Bireyleri Ve Akrabalik Ilişgileri Ile Ilgili Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Qarşılaştırılması (Fatma Açıq)

1209-Ötken Günler-Gece Ve Gündüz-Qutluq Kan-Romanlarında Tema (Fatma Açıq)

1210- Özbek Türkcesi Ile Türkiye Türkcesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Qarşılaştırılması (Fatma Açı)

1211-Doğu Türkistanda Qonuşulan Uyqur Ağızları Üzerine Malzemeler (Sergey E. Malov)

1212-Türkcede Ad Verme Ve Tanımlama (Şahin Baranoğlu)

1213-Azerbaycan Tekerlemeleri (Sanamaları) Üzerine Muqayiseli Bir Değerlendirme (Ali Duymaz)

1214-Berqama Yöresi Hidirellez Geleneklerinde Toplum Ve Çevre Bilinci (Metin Ekici)

1215-Ağız Araşdırması Incelemelerinde Yayqınlaşmış Yanlışlıqlar(Değişmenin Yönü Bakımından Yapılan Yanlışlıqlar) (Gürer Gülsevin)

1216-Moğolca Aracılığıyla Mançucaya Keçen Bazı Türkce Kelimeler Üzerine (Alimcan Inayet)

1217-Dede Qorqutda Yanlış Yazılmış Birkaç Kelime Ve Oxunuş Şekilleri Üzerine (Sadettin Özçelik)

1218-Dede Qorqut Kitabı Ve Alpamış Destanının Qaraqalpaq Varyantı (Sarıgül Bahadırova)

1219-Altay Xalqlarında Şaman Define Verilen Adların Semantiği (Leonid P. Potapov)

1220-Destanlarda Olağanüstü Doğum Motifi (Cabbar Işankul)

1221-Esgi Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine (Talat Tekin-Çev-Erdem Uçar)

1222-Eski Türkler Oxuryazar Mıydı(Osman F. Sertkaya)

1223-Batı Türkcesi (Faruq K.Timurtaş)

1224-Küçük Eski Anadolu Türkcesi Qrameri (Faruq K.Timurtaş)

1225-Eski Doğu Türk Yazısında Kullanilan Liqatürler Ve Bunlara Ilgili Bazi Meseleler Haqqında (Osman Nedim Tuna)

1226-nevruz-novruz bayramı rtariximizde riza hamraz edbiyatımızda ve folklorumuzda (Türkce-Ebced) (riza hamraz)

1227-muşaxxasati kalamati türkiye daxil der zabani farsi (umudoğlu)

1228-Kürsü Nedir (Habib Sahir)

1229-Türklerde Merasimler (Gülü Yoloğlu)

1230-Azərbaycan: Yek Masaleyi Hayati Ve Mumati Iran (Taqi Arani) (Fars-Ebced)

1231-Zabani Farsi-Iranşehr-5-6-(Taqi Arani) (Fars-Ebced)

1232-Altay Dillerindeki Bazi Gerec Adları Üzerinei (Şoira Usmanova)

 

1234-Qaşqaylı Mahmut Ve II. Yüzyıl Musiqisi Üzerine (Ramiz Asker-Leyla Asker)

1235-Farhangi Suxanin Girişi. Fars-Ebced

1237-Volterin Ölümünün Yüzüncü ildönümüne (Viktor Hüqo) (Çev-Araz Gündüz) (Tebriz-Turuz-2012)

1238-Şah İsmayıla sahib çıxmaq (Elman Ceferli)

1239-Şaxta Babanın Ötüşü-Neğmesi (Ahmed Cemil)

1240-Sirudehayi Zindan-Tebid-Qurbat (Almas Aliqızı) (Çev-Susan Nevadeyi Rezi) (Ebced-Türkce-Farsca) (Tebriz-Turuz-2012)

1241-Qaşqaylı Mahımıd-11 Inci Yüz Illik Türk Musiqisi Üzerine (Ramiz Asker-Leyla Asker) (Ebced)

1242-Çille

1243-Urartularda Hayat Ağacı Inancı (Oktay Belli)

1244-Azerbaycan Reqsleri (Umudoğlu) (Ebced)

1245-Halac-xalac Turklerinde Dughun Toreni Ve Eski Turk Inanclarinin Izi (Ali Asqar Cemrasi)

1246-Cik-Cik Xanum Matalu-3 (Ali Asqer Cemrasi)

1247-Şamanizme Dair Sorular

1248-Türk Şaman Geysilerine Semantik Yaklaşım

1249-Türkcede Bildirme Çekimi Ve Pekiştirme Olasılıq Kateqorisi (Muna Yüceol Özezen)

1250-Tercih Et- Ve Yeğle- (Yeğ Tut- Yeğ Bul- Yeğ Gör) Fiillerinin Söz Dizimsel Özellikleri(Muna Yüceol Özezen)

1251-Etimolojiye Metatez Le Yaklaşım Ve Qırbaç Sözünün Kök Açıqlaması. (Selcuq Qırbaç)

1252-Gün Adları Latın Dillerle Germen Dillerinde Onların Qarşılıqları Türkcede (Abbas Naimi) (Ebced)

1253-Gemiqayadakı Türk Damqaları Ve Onların Anlamı (1) (M.R.Yengi) (Turuz-Tebriz-2013)

1254-Azerbaycanin Güney Mahalı Şebüsterde Axır Çerşenbe Merasimi (Abduali Mücazi)

1255-Kumanların Kökeni-Macaristandaki Kumanların Erken Tarixi (arpad berta)

1256-Türkcenin Matematiksel Yapısı (Bozkurt Mehman Gökbörü)

1257-Farsı Zabani Aqim((Mehemmed Riza Batini)(Fars-Ebced)

1258-Türklerin Yeniden Diriliş Bayrami:Nevruz (9 Mart/21mart) Göktürkler'in Ergenekon'dan Çıkışı

1259-Çillə(Arif Ismayilniya) (Fars-Ebced)

1260-Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım

1261-Yunus Emre Divaninda Geyim Quşam (Eyup Akman)

1262-Yunus Emrenin Dili Haqqında

1263-Yunus Emre Ve Xalq Kültürü (Ali Torun)

1264-Türk Kültüründe Su (Ibrahim Akiş-Ferhat Aslan)(2007)

1265-Kelami Fasih Ve Yunus Emre (Kadir Güler)

1266-Türkmen Edebi Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Maxtumqulu Çizgisi (Fikret Türkmen)

1267-Yunus Emreve Nebatlar (Mehmed Icaplan)

1268-Yunus Emrenin Yaşami

1269-(Ğan-Erer.Erür. Erken . Erdi) Ekler Üzre Bir Neçe Söz (Fars-Ebced)

1270-Bulqaristanda Yaşayan Türklerinin Düzgü Niteliğindeki Atasözleri Ve Deyimleri (Doghan Kaya)

1271-Bolvadin-Büyükkarabağ Çocuk Oyunlari (Selma Ergin Sol)

1272-Bulqaristan Islimye Ili Kazan Ilçesi Türk Xalq Kültüründe "Qirqlama"Geleneği (Selma Ergin)

1273-Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Yazıtlarıyla Ilgili Çalışmalar (Erhan Aydin)

1274-Quzey Azerbaycan Diyalektik-Dialektik Ve Şivelerinde Aheng Qanunları (Amir Orucalioğlu)

1275-Badayiul Bidaye-Dibaçe (Alişir Nevayi) (Ebced)

1276-Eski Türk Yazıtlarindaki Bazi Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının Yazımı Üzerine Notlar (Erhan Aydın)

1277-Öngöt Mezar Kulliyesi Ve Kulliyede Bulunan Damqalar (Osman Mert)

1278-Qazaq Türklerinde Defin Merasimi Ve Aş Verme Geleneği (Fatih Ünal)

1279-Insanın En Eski Inanış Biçimi Şamanizm (2001)

1280-Türk Dillerinde Deksik Simantik Konversiya (Oğuz Qurupu) (Ruslan Memedoğlu Abdullayeva)

1281-Ömer Xeyyam Haqqında (Yasaş-Sıma Direxşan) (Düzeliş, Gengetiş-Hasan Umudoğlu) (Ebced) (Tebriz-Turuz-1389)

1282-Geleneksel Türk Dininden Anadoluya Daşinanlar (Harun Göngör)

1283-Geleneksel Ve Çağdaş Hakas Kamliği(Larisa Anjiganova)

1284-Saha Xalqının Kamlığı (Valeriy Vasilyev)

1285-Pueblo Qızılderililerinin Çox Yönlü Kachinasi (Meldan Tanrisal)

1286-Orta Asya Türk Ve Amerika Qızılderili Şamanlarının Geysileri (Ahmet Ali Arslan)

1287-Başqurt Şamanlarının Tedavi Usulleri (Ahat Salihov)

1288-Evrensel Dinlerin Şamanizme Yaklaşımı (Mustafa Ünal)

1289-Qamlıq Inancında Qam (Şaman) Ve Kümelenme Geleneği Üzerine (Timur B. Devletov)

1290-Nevayiye Atfedilen Bir Eser Muammiyati Esmai Hüsna (Aqah Sırrı Levend)

1291-Nevayinin Eserleri (Aqah Sirri Levend)

1292-Nevayiye Atfedilen Esmai Hüsna Muammalarının (Aqah Sırrı Levend)

1293-Türk Edebiyatında Leyla Ve Mecnun Yazan Şairler (Aqah Sırrı Levend)

1294-Siyasetnameler (Aqah Sırrı Levend)

1295-Fiqani Ve Divançası Üzre (Aqah Sırrı Levend)

1296-Islami Edebiyatın Esasları Ve Qaynaqları (Aqah Sırrı Levend)

1297-Bir Kelimenin Izinde. Klasik Türk Şiirinde Levend Üzerine Bazı Düşünceler(Hanife Koncu)

1.Turuzda Fransaca Pitikler

2.Turuzda Fransaca Pitikler

1298-Şamanizm (Mircea Eliade)

1299-Yaşayan Eski Türk Inanclari Itibariyle-Türk Mitolojisi Ve Bahaeddin Ögel (Yaşar Kalafat)

1300-Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri (Ciro Lo Muzio)

1301-Cuci Ulusunun Cenaze Törenlerinde At Qurban Edilmesi (Dimitri Dubrovski)

1302-Origin Of The Word Şaman (Barthold Laufer)

1303-Şamanizmin Çevresel Ve Olqusal Yönleri-2- (A.Hultkrantz) (Çev-Aylin Ceylan)

1304-Türklerin Geleneksel Dini Şamanizmin Orta Asya Eski Türk Qamu Huqukuna Etgisi (Ay Bars Pamir)

1305-Samsun Ve Ilçelerinde Yemek Adları (Lknur Qaragöz

1306-Samsunda Icra Edilen Bir Yaiğmur Duasi Ritueli Ve Thrk Khlthr Tarixi‹ Bağlamıinda Düşüundürükler‹(Bekir Şişman)

1307- Bağdaşıqlıq Ve Dede Qurkud Hikayelerinde Bağdaşıqlıq Görünümleri (Sedat Balyemez)

1308-Sözlü Gelenekteki Yemek Dualarına Dair (Hamiye Duran)

1309-Konya Qoyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Alevilik Ve Bektaşilik Ile Ilgili Yazma Eserler (Doğan Kaplan)

1310-Mengende Özel Gün Yemekleri (S. Dilek Yalçin Çelik)

1311-Altay Türklerinde Qiyamet Günü: Qalğançı Çağ

1312-Türk Edebiyatında Tuyuq Ve Bazi Problemleri (Recai Qızıtunc)

1313-Nuqteler elmi (Muhammad Zahir Uyğon)

1314-Tiyatro Edebiyatımıza Osmanlı Öncesi Türk Tarixinin Etgisi (Abdullah Sengül)

1315- Çağatay Türkcesınde Eski Türkcenin Izleri (Filiz Meltem Erdem Uşar)

1316-Tur Yardimci Fiilinin Kullanimi Hakkinda (Hüseyin Kahraman Mutlu)

1317- Ozbek Turkcesi Ile Turkiye Turkcesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Qarşılaaşdırması ( Fatma Açık)

1318-Türkmen Türkcesinde Köken Olaraq Kendini Gizleyen Kelimeler (Ayşe Ilker)

1319-Doğu Türkü Yazi Dili Araşdırmalari Iıı -Ubeydullah Xan-Arapca Ve Türkce Hikmetler (Önal Qaya)

1320-The Tangut Royal Tombs Near Yinchuan-Ingilizce (Nanacy Şahtzaman Steinhart)

1321-Qırqız Dilindeki Passivdin Ayrım Maseleleri (Taalaybek Abdiev)

1322-Un, Ufaq Ve Uşaq Kelimeleri Üzerine (Ayşe Ilker)

1323-Qapı Ve Eşik-Kelimeleri Üzerine(Emine Atmaca)(Reşide Adzhumerova)

1324-Qadın Qamlardan Köçerevli Türkmenlerde-Ebelik-Qurumuna Dönüşüm (Ruhi Ersoy)

1325-Qara Ve Siyah Reng Adlarinin Türkcedeki Qavram Ve Anlam Boyutu Üzerine (Nesrin Bayraktar)

1326-Qaranlıq Kelimesinin Yapısına Dair (Ahmet Qaradoğan)

1327-Qaşqaylıdan Günümüze Gelen Atasözleri (Qaya Türkay)

1328-Qaşqaylıdan Günümüze Orqan Isimleriyle Qurulmuş Deyimler (Hatice Şahin)

1329-Iyelik Ekleri, Fiilimsiler Ve -Sa -Se Eki Üzerine (Nurettin Koç)

1330-Isla- Fiilinin Kökeni Üzerine (Sinan Uyğur)

1331-Incimek (Paşa Yavuzarsalan)

1332-Isar Eki Haqqında (Talat Tekin)

1333-Ismarla- Fiili Üzerine (Kazim Köktekin)

1334-Kaybolan Cennetin Peşinde-Sümer Ve Akad-Ütopyamı?-Gerçekmi?-Aktaran-V. Savaş Yelok)

1335-Sölpük-Pörsük (A.Deniz Abik)

1336-Qan Ağla- Ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan Ve Suci Yazıtları Temelinde Açıqlaması (Hatice Şirin User)

1337-OV-EV Ekleri (Vuqar Khaz Imanov)

1338-Alplar Ve Elfler: Türk Ve Iskandinav Dünyalarında Qahramanlıq Olqusu - Osman Karatay - Emre Aygün

1349-Bir Dil Malzemesi Olarak Şikari Destani Türk Dil Kurultayı Ankara 2008 - Nabi Kobotarian

1350-Şikari Dastanında Motifler - Nabi Kobotariyan

1351-Şikari Destanının Aşıklık Geleneğinde Önemi - Nabi Kobotarian

1352-Aşık Yedullah ve Şikari Destanı Varlık Dergisi - Nabi Kobotarian

1353-Neftçalada Yanvar qırğını

1354-Etimoloji 1-2 - Türkmen Dilinin Kebir Sözlerinin Kökü-Arab Xatına Geçiren - Atanazar Berzin - ebced